ตัวแบบประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ในการจัดการผลิตภาพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดเพชรบูรณ์ The Model of Operation Resources Efficiency and Non Value Added Activities in Productivity Management Affected to Operation Performance of Small and Medium Industrial Entrepreneurs in Phetchabun Province

Main Article Content

กริชชัย ขาวจ้อย Kritchai Khowjoy

Abstract

                  การวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการด้านสายการผลิต วัตถุดิบ และวิธีการทำงาน ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านต้นทุน และด้านการส่งมอบ ผ่านกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า และผลิตภาพ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ประชากรคือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ขึ้นทะเบียนโครงการฟื้นฟูกิจการกับภาครัฐเพื่อใช้ฟื้นฟูกิจการ งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจำนวน 259 ราย โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ทางสถิติใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square/df = 2.165, CFI = 0.909, IFI = 0.911, RMSEA = 0.067, RMR = 0.109), (2) ประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการด้านสายการผลิต วัตถุดิบ และวิธีการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ต่อกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า, (3) กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผลิตภาพ (4) ผลิตภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านต้นทุน และด้านการส่งมอบ  และ (5) ประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการด้านสายการผลิต วัตถุดิบ และวิธีการทำงาน มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านต้นทุน ผ่านกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า และผลิตภาพ


                This research studied the operation resources efficiency in production lines, material, and method aspects affected to operation performance in cost and delivery aspects through the non value added activities and productivity of small and medium industrial entrepreneurs (SMI). The population was small and medium industrial entrepreneurs in Phetchabun who for the government’s reorganization project. The research used 259 questionnaires to collect data. The researcher collected data with purposive sampling. Statistical analysis used descriptive statistics analysis and structural equation model analysis. The research results showed that (1) the research model was consistent with empirical data (Chi-square/df = 2.165, CFI = 0.909, IFI = 0.911, RMSEA = 0.067, RMR = 0.109), (2) the operation resources efficiency in production lines, material, and method aspects had a significant, positive direct influence on the non value added activities, (3) the non value added activities aspects had a significant, positive direct influence on the productivity, (4) the productivity had a significant, positive direct influence on the operation performance in cost and delivery aspects, and (5) the operation resources efficiencies in production lines, material, and method aspects had a significant, positive indirect effect on the operation performance in cost aspect through the non value added activities and productivity.

Article Details

Section
Research Articles

References

Ali, S. I., Yousof, J., Khan, M. R., & Masood, S. A. 2011. Evaluation of performance in manufacturing organization through productivity and quality. African Journal of Business Management Vol. 5(6), pp. 2211-2219, 18 March, 2011.

Ambrus, O. 2017. Lean maufacturing - Process automation and elimination of production losses in Romanian automootive industry. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle IX, Metallurgy & Materials Science No.1 - 2017.

Anderson, J., & Gerbing, D. W. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulletin.

ChintanKumar, P. 2013. Set up Reduction –A perfect way for productivity improvement of computer numerical control (CNC) set up in manufacturing company. Journal of Mechanical Engineering Research Vol. 5(8), pp. 166-170, November 2013.

Diamantopoulos, A. & Siguaw, J. A., (2000). Introduction to LISREL: A guide for the uninitiated. London: SAGE Publications, Inc.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E., (2014). Multivaliate data analysis. 7th ed. US: Pearson Education.

Hatcher, L. (1994). A Step-by-Step Approach to Using the SAS System for Factor Analysis and Structural Equation Modeling. Cary, NC: SASInstitute Inc.

Heizer, J., & Render, B. 2013. Operations management. 11th Ed. United States of America : Pearson Education, Inc.
International Federation of Robotics. 2017. The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs. International Federation of Robotics April 2017.

Karim, R. 2013. Impact of Changeover time on productivity: A case study. International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:13, No:06, pp. 42-48.

Kashani, N., Reza, Leon , & Alireza. 2015. Productivity Improvement of Sewer CCTV Inspection through Time Study and Route Optimization. Journal of Construction Engineering & Management. Jun 2015, Vol. 141, Issue 6, pp. 1-8.

Kim, Y. M., & Kim, C. S. 2015. Study on the Productivity Improvement used by the Air Stick Feeder and the Fiber Sensors in Surface Mount Technology. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 2015, Vol. 16, Issue 3, pp. 2146-2150.

Kumar, S., Dhingra, A. K., & Singh, B. 2018. Process improvement through Lean-Kaizen using value stream map: a case study in India. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp. 2687–2698.

Mahendran, S., & Kumar, A. S. 2018. Implementing lean manufacturing principle in an automobile valve manufacturing industry with simulation analysis – a case study. Journal of the Balkan Tribological Association Vol. 24, No 3, pp. 600–607.

Malik, A. M. 2018. Hydroponic Tomato Production and Productivity Improvement in Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Research June 2018, Volume 31, Issue 2, pp. 133-145.

Mori, F., Kubouchi, M., & Arao, Y. 2018. Effect of graphite structures on the productivity and quality of few-layer graphene in liquid-phase exfoliation. Journal of Materials Science (2018), pp. 12807–12815.

Pasale, R. A., & Bagi, J. S. 2013. 5S Strategy for Productivity Improvement: A Case Study PARIPEX. Indian Journal of research Volume : 2, Issue : 3, March 2013, pp. 151-153.

Phruksaphanrat, B., & Duangburong, S. 2019. Lean techniques and simulation-based optimization for improving wood plastic composite manufacturing. Songklanakarin Journal of Science & Technology 41 (3), pp. 559-566, 2019.

Pisuchpen, R., & Chansangar, W. 2014. Modifying production line for productivity improvement: A Case Study of Vision Lens Factory. Songklanakarin Journal of Science & Technology 36 (3), pp. 345-357, May - Jun. 2014.

Purba, H. H., Mukhlisin, & Aisyah, S. 2018. Productivity improvement picking order by appropriate method, value stream mapping analysis, and storage design: a case study in automotive part center. Management & Production Engineering Review (MPER). Mar2018, Vol. 9 Issue 1, pp. 71-81.

Rejenthirakumar, D., Sridhar, R., & Janani, K. S. 2013. Measuring the impact of Lean tools in aprinting machinery manufacturing company. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering 2013, pp. 149-154.

Rungreunganun, V., & Sriwasut, T. 2018. Productivity improvement for heating ventilation and air conditioning unit assembly. Songklanakarin Journal of Science & Technology 40 (1), pp. 219-230, Jan. - Feb. 2018.

Shinde, D. B., & Shinde, P. N. 2014. Improvement of plant layout by using 5s technique-an industrial case study. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), Vol. 4(2), pp. 141-146.

Singh, B., Garg,S. K., Sharma,S. K., & Grewal, C. 2010. Lean implementation and its benefits to production industry. International Journal of Lean Six Sigma Vol. 1 No. 2, 2010, pp. 157-168.

Singh, M. D., Raval, A. J., Dhaval, P. G., & Varmora, P. J. 2013. Overall productivity improvement in casting and fastening industry. International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), Vol. 1(1), pp. 43-48.

Swarna, Akter, N., Mia, & Abu. 2018. Productivity improvement of leather products industry in bangladesh using lean tools: a case study. Leather & Footwear Journal / Revista de Pielarie Incaltaminte. 2018, Vol. 18 Issue 3, pp. 219-230.

Vairagde, Rajeshkumar, H., Hans, & Naresh. 2018. Utilization of Man Power, Increment in Productivity by Using Lean Management in Kitting Area of Engine Manufacturing Facility - A Case Study. SAE International Journal of Materials & Manufacturing. 2018, Vol. 11 Issue 3, pp. 205-212.