บทบรรณาธิการ

Main Article Content

EDITOR บทบรรณาธิการ

Abstract

         วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับนี้ เป็นวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) จัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์


         สาระสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ 7 บทความ สำหรับบทความวิจัยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผังมโนทัศน์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21, บทความวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยการประเมินเสริมพลัง สำหรับครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5, บทความวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่,บทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มนวดเพื่อสุขภาพวัดคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์, บทความวิจัยเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผู้สอน โดยใช้เทคนิคการเสริมพลังอำนาจ, และบทความเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ และการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี: กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา  นอกจากนี้แล้วในวารสารยังมีบทความที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อค้นพบสำคัญของผู้วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ


                กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ความอนุเคราะห์ตรวจอ่าน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณนักวิจัยที่สนใจส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป


รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด


บรรณาธิการประจำฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ