บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ Editor

Abstract

                 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับนี้ เป็นวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) จัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์


                สาระสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 4 บทความและบทความวิทยานิพนธ์ 6 บทความ สำหรับบทความวิจัยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งพบว่านักเรียนใช้เวลามากกว่าวันละ 4 ชั่วโมงและใช้ทุกวันในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ บทความวิจัยและพัฒนาสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวไทยทั้ง 81 พันธุ์ให้เยาวชนไทยได้รู้จักและตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของข้าวไทยผ่านตัวการ์ตูนแอนนิเมชัน วีดีทัศน์ รูปภาพ เนื้อหาความรู้ และเกมส์ และบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น และพัฒนาฐานความรู้ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้แล้วในวารสารยังมีบทความที่น่าสนใจซึ่งเป็นข้อค้นพบสำคัญของผู้วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาการบริหารจัดการในด้านต่างๆ


                กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ความอนุเคราะห์ตรวจอ่าน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณนักวิจัยที่สนใจส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป


บัณฑิตา อินสมบัติ


บรรณาธิการประจำฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ