ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

สุกัลยา เชิญขวัญ
ภาณุทัต โล่ห์สีทอง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 123 ราย ประเมินความรู้โดยใช้ข้อสอบแบบถูกผิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนนำมาแบ่งระดับความรู้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ มากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.9) เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 72.4) มีอายุเฉลี่ย 59.38 ปี มีประสบการณ์ปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 4.79 ปี มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 8.66 ไร่ จากการวัดระดับความรู้พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด มีความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ในระดับมากที่สุด เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 ตอบคำถามถูกต้อง 13 ประเด็น โดยประเด็นที่เกษตรกรตอบผิดมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความชื้นควรอยู่ที่ 16 เปอร์เซ็นต์ และ 2) ใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่เกี่ยวข้าวอื่นมาก่อนหน้านั้นได้

Article Details

How to Cite
[1]
เชิญขวัญ ส. และ โล่ห์สีทอง ภ. 2023. ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 11, 1 (ม.ค. 2023), 46–55.
บท
บทความวิจัย

References

Daoruang, C., C. Kruekum, P. Sakkatat and N. Rungkawat. 2016. Casual factors effecting the adoption of organic standards by rice organic farmers in Sangthong district, Vientiane capital, Lao PDR. Academic Journal Uttaradit Rajabhat University 11(2): 51-66. (in Thai)

Jaiyai, I. and S. Choenkwan. 2021. Decision making on planting local rice of farmers in Kud Chum district, Yasothon Province. Khon Kaen Agricultural Journal 49 (4): 1012-1024. (in Thai)

Kanta, T. and A. Tasena. 2022. Guidelines for developing farmers leading to organic agriculture system of the housewife community enterprise group in Ban Kokko, Maekasa sub-district, Mae Sot district, Tak province. Phetchabun Rajabhat Journal 24(1): 67-75. (in Thai)

Khon Kaen Rice Seed Center. 2020. Information of farmers who produce organic rice in the organic rice production extension project. Khon Kaen Rice Seed Center, Khon Kaen. 53 p. (in Thai)

Lamwanna, S. and S. Srisuwan. 2019. Opinions of farmers on rice production according to organic rice standards Huai Thap Than district, Srisaket province. King Mongkut's Agricultural Journal 37(2): 394-404.

Mungmuang, I. and B. Waraegsiri. 2017. The pattern of factors contributing to the success of organic Thai jasmine rice growers in Chiang Rai, Phayao, and Chiang Mai provinces. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University 12(1): 117-140. (in Thai)

Natteechao, T., P. Sriboonruang and S. Rangsipaht. 2018. Decision on Sang Yod organic rice production of farmers in Phatthalung province. Agricultural Science Journal 49(2): 169-178. (in Thai)

Pakeechay, K. and K. Lertwiwattanapong. 2018. “Pookpintokao Project” an approach for organic rice product business development towards AEC. RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) 3(1): 42-54. (in Thai)

Phanruang, S., P. Thongnoi and O. Buabdee. 2022. Development of rice germ powder fortified protein. PSRU Journal of Science and Technology 7(1): 129-139. (in Thai)

Rotchanasakul, N., R. Sermsak and K. Kaewtrakulpong. 2019. Using digital image for estimating leaf area of rice. Thai Science and Technology Journal 28(9): 1717-1724. (in Thai)

Saengsanga, T. and T. Rattana. 2018. Evaluation of organic rice production capacity of farmers: A case study of Krabuangyai sub-district, Phimai district, Nakhon Ratchasima. Academic Journal Uttaradit Rajabhat University 13(2): 53-63. (in Thai)

Wangjai, W., B. Yooprasert and P. Saranrom. 2017. Supply chain management of organic rice production of Tabthai organic cooperatives in Thamo sub-district, Prasat district, Surin province. Khon Kaen Agriculture journal 45(1): 1576-1581. (in Thai)

Wanmaung, A., W. Intaruccomporn, P. Prapatigul and S. Suriyong. 2021. Farmers’ needs of organic rice production extension in Chiang Mai province. Journal of Agriculture Production 3(3): 57-66. (in Thai)

Yamane, T. 1973. Statistics: An introductory Analysis. 3rd ed. Harper & Row, New York.