เปรียบเทียบผลของน้ำมันหอมระเหยจำปากับลาเวนเดอร์ต่อระดับความวิตกกังวล ความเครียด ความรุนแรงของการนอนไม่หลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ธนพร อิสระทะ
ณฐวรท บุญรัตนา
ธีระพงค์ คงเกื้อ
กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร
ขวัญฤทัย อักษรวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองนำร่องเพื่อเปรียบเทียบผลของน้ำมันหอมระเหยจำปากับลาเวนเดอร์ต่อระดับความวิตกกังวล ความเครียด ความรุนแรงของการนอนไม่หลับและคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยอาสาสมัครผ่านเกณฑ์คัดเข้าจำนวน 19 คน แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีจับฉลาก กลุ่มที่ 1 บำบัดโดยน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ กลุ่มที่ 2 บำบัดโดยน้ำมันหอมระเหยจำปา อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะต้องสูดดมน้ำมันหอมระเหยก่อนนอนทุกคืน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความวิตกกังวล ระดับความเครียด ระดับความรุนแรงของการนอนไม่หลับและระดับคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่บำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์หลังการทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลและระดับความรุนแรงของการนอนไม่หลับลดลง แต่ระดับความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ (P<0.05) กลุ่มที่บำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยจำปาหลังการทดลองมีคะแนนความวิตกกังวล ความเครียด ความรุนแรงของการนอนไม่หลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ (P<0.05) เมื่อทำการเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงของระดับความวิตกกังวล ความเครียด ความรุนแรงของการนอนไม่หลับและระดับคุณภาพการนอนหลับไม่มีความแตกต่างกัน

Article Details

How to Cite
[1]
อิสระทะ ธ., บุญรัตนา ณ. , คงเกื้อ ธ. , อินทนูจิตร ก. และ อักษรวงศ์ ข. 2023. เปรียบเทียบผลของน้ำมันหอมระเหยจำปากับลาเวนเดอร์ต่อระดับความวิตกกังวล ความเครียด ความรุนแรงของการนอนไม่หลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 11, 1 (ม.ค. 2023), 67–77.
บท
บทความวิจัย

References

Baez, D., D. Morales and J. A. Pino. 2012. Volatiles from Michelia champaca flower: Comparative analysis by simultaneous distillation-extraction and solid phase microextraction. Natural Product Communications 7(5): 659-660.

Choombuathong, A., W. Chalopatham, P. Dhongyooyen, S. Chokchaiworrarat, K. Thamwattana, B. Changsap and P. Suksawang. 2015. Sleep quality and factors related to sleep and self-esteem in the elderly. Journal of Health Science 24(5): 833-843. (in Thai)

Faydali, S. and F. Çetinkaya. 2018. The effect of aromatherapy on sleep quality of elderly people residing in a nursing home. Holistic Nursing Practice 32(1): 8-16.

Foley, D. J., Monjan, A. A., Brown, S. L., Simmonsick, E. M., Wallace, R. B. and Blazer, D. G. (1995). Sleep complaints among elderly persons: An epidemiologic study of three communities. Sleep 18(6), 425-432.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. 2017. Situation of the Thai Elderly 2016. Printery Company Limited 999, Nakhon Pathom. 135 p.

Kantow, S. and N. Pansakun. 2021. Comparative study on health-related quality of life among patients with chronic non-communicable disease. Journal of Community Development and Life Quality 9(3): 411-421.

Izadi-Avanji, F.S., S. Miranzadeh, H. Akbari, N.M. Ajorpaz and D. Ahmadi. 2019. Effects of aromatherapy with lavender essential oil on sleep quality among retired older adults. Journal of Research & Health 9(5): 437-442.

Linck, V.M., A.L. da. Silva, M. Figueiro, E.B. Caramao, P.R. Moreno and E. Elisabetsky. 2010. Effect of inhaled linalool in anxiety, social interaction and aggressive behavior in mice. Phytomedicine 17 (8-9): 679-683.

Rafie, S., F. Namjoyan, F. Golfakhrabadi, F. Yousefbeyk and A. Hassanzadeh. 2016. Effect of lavender essential oil as a prophylactic therapy for migraine: A randomized controlled clinical trial. Journal of Herbal Medicine 6(1): 18-23.

Salout, A. and S. Kornpetpanee. 2018. Effect of Michelia (Jumpee) oil on emotion: Emotional state and psychophysiological parameters approach. Research Methodology and Cognitive Science 16(1): 150-162. (in Thai)

Saqib, F., Z. Mushtaq, K.H. Janbaz, I. Imran, S. Deawnjee, M. Zia-Ul-Haq, L. Dima. 2018. Pharmacological basis for the medicinal use of Michelia champaca in gut, airways and cardiovascular disorders. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 11(4): 292-296.

Sayowan, W., T. Saetan, W. Otbamrung and J. Phungphol. 2018. The effects of peppermint oil inhalation on autonomic nervous system, and spatial abilities. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 35(1): 8-17. (in Thai)

Soonthornchaiya, R. 2017. Insomnia in older adults with depression: Related theories. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 31(3): 1-16. (in Thai)

Thai Gerontology Research and Development Institute. 2022. In 2022, stepping into a fully aged society. (Online). Available: https://www.tnnthailand.com/news/health/103902/ (July 4, 2022). (in Thai)

Thailand Institute of Scientific and Technological Research. 2010. Thai essential oil aromatherapy from Thai fragrant flowers. Sahamit Printing and Publishing Company Limited, Bangkok. (in Thai)

Xu, L., X. Li, Y. Zhang, M. Ding, B. Sun, G. Su and Y. Zhao. 2021. The effects of linalool acupoint application therapy on sleep regulation. RSC Advances 11: 5896-5902.

Ziyaeifard, M., R. Azarfarin, Z. Faritous, E. Dehdashtian, A. Baghestani, P. Ziyaeifard and Z. Yousefi. 2017. Evaluation of lavender oil inhalation effects on blood pressure and heart rate in patients undergoing coronary angiography. Iranian Heart Journal 18(4): 29-33.