องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา

ผู้แต่ง

  • อัจฉรา วงษ์เอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทคัดย่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดในการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองดูแลตนเอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดูแลทุกข์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระจายดูแลพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล : เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การนำเสนอบทความนี้จะนำเสนอสาระบทบาทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตั้งแต่การเริ่มต้นบทบาทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท จนถึงการบริหารจัดการการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล เพื่อบันทึกความเป็นมาในอดีตโดยสังเขป และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่เนื่องจากเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะ จึงจะนำเสนอสาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาของเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครไว้ตอนท้าย แยกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (๒๕๖๑). คู่มือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครู

และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (๒๕๖๕). หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท.๐๘๐๙.๔/ว ๓๘

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงื่อนไขการลดเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

วิทยฐานะ. สืบค้นจากhttp://www.dla.go.th/upload/document/

type2/2022/10/28104_1_ 1664852225599.pdf.

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น. (๒๕๖๕). สถิติการศึกษาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕,

ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC ). กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย.

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (๒๕๖๓). สรุปข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ.

สืบค้นจาก http://www.dla.go.th>work>abt.

ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ์ กุลพานิช และ ชุลีพร เดชขำ. (๒๕๔๓). วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย.

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพ: น่ำกังการพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๒๔). สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๗, หน้า๑๑๐๔๕-๑๑๐๕๓.

กรุงเทพ: พระจันทร์.

รังสิมา จันทะโชติ. (๒๕๖๓). ประมวลข้อมูลการพัฒนาครูและผู้เรียนของสำนักการศึกษาเมิองพัทยา. เอกสาร

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร. (๒๕๖๕). สถิติรายได้, สถิติรายจ่ายของ

กรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก https://203.155.220.117>BMAWWW>html_statistic/index2.

สนานจิตร สุคนธทรัพย์. (๒๕๒๔). หน่วยที่ ๑๓ ราชการส่วนท้องถิ่นกับการบริหารการศึกษา. เอกสาร

การสอน ชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (๒๕๖๕). สถิติจำนวนโรงเรียน ครู และนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.

รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (๒๕๕๗). ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด. รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง

จำกัด (มหาชน).

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๐). สรุปสาระสำคัญการประชุม เรื่อง ถ่ายโอนภารกิจด้าน การศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙. การประชุม เรื่อง ถ่ายโอน

ภารกิจด้าน การศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.). (ม.ป.ป.). พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สืบค้นจาก

https://www.local.moi.go.th >pdf>lawupdate.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. (ม.ป.ป.). รายได้เมืองพัทยา. สืบค้นจาก

https://www.fpo.go.th>main>gettattachment.

สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. (๒๕๖๒). พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่๖ (พ.ศ.๒๕๖๒). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

งานปกครอง. สืบค้นจาก http://office2.bangkok.go.th>ard.

สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา. (๒๕๖๓). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓

(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙). สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.

สุพจน์ จิตร์เพ็ชร์. (๒๕๖๕). การจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

เอกสารประกอบการบรรยาย. กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย.

สรุปเสนอนายกเมืองพัทยา. หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา.

หน่วยศึกษานิเทศก์. (๒๕๔๘). การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม. คู่มือการจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของเทศบาลนครนครปฐม (กรณีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลนครปฐม). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

หน่วยศึกษานิเทศก์. (๒๕๖๕). วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเมืองพัทยา. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) ทบทวนปี ๒๕๖๕. สำนักการศึกษา เมืองพัทยา.

อัจฉรา วงษ์เอก. (๒๕๔๖). หน่วยที่ ๙ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการศึกษา.

ประมวลสาระชุดวิชาบริบททางการศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30