ภาษาออทิสติก

ผู้แต่ง

  • จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ออทิสติก, ภาษาออทิสติก, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

ออทิสติก คือ บุคคลผู้พิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 บุคคลใด ที่ได้สื่อสารกับเด็กออทิสติกแล้ว จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกับเด็กปกติ จะมีความคิดว่าภาษาน้อยพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องพูดอย่างทำอีกอย่าง พูดโดยไม่รู้จักกาละเทศะ อธิบายความหมายแม้เรื่องง่าย ๆ ก็ทำไม่ได้ เป็นต้น
คนอีกกลุ่มจะมีอารมณ์ขำขันกับภาษาออทิสติก เพราะเมื่อคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ไม่เข้าใจความหมายที่ตรงกับผู้คนนำไปใช้เรื่องสลับตำแหน่งคำ ทำให้เป็นภาษาขำขัน ถึงแม้เด็กออทิสติกจะวิเคราะห์ไม่ได้แต่ความจำดีมากเป็นต้น ถ้าได้เข้าใจถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาที่ผิดปกติมาแต่กำเนิด ลำดับขั้นของพัฒนาการทางภาษาลักษณะเฉพาะของการพูดและการใช้ภาษา ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือโดยใช้ภาษาสัญลักษณ์ การเรียนรู้วิธีการพูดการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการการสื่อสารตลอดจนการฝึกพูด ก็จะช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นสามารถสื่อสารได้แม้จะยังแตกต่างจากบุคคลทั่วไป แต่ก็นับว่าเป็นเสน่ห์ของภาษาเฉพาะตัว ภาษาที่ไม่มีใครเหมือน นั่นคือ “ภาษาออทิสติก”

References

นิตยา ร่ำรวย. (2531). การศึกษาการพูดของเด็กออทิสติก. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดล.

Carrier, Denise M. (2003). Chase of a Lifetime : A Journey Through Therapeutic and Academic Strategies for Children on the Autism Spectrum. (Mineographed)

Jordan, R. (1985). Signing and Autistic Children. Communication. n.p.

Lovaas, O. I., J. P. Berberich, B. F. Perloff, and B. Schaffer. (1966). Acquisition of imitative speech by schizophrenic children. Science vol. 151: 705-707.

Luria. W. (1971). Autistic Children : A Guide for Parents. London: Constable.

Prizant, B. M. (1983). Language acquisition and communicative behavior in autism: Toward an understanding of the "whole" of it. Journal of Speech & Hearing Disorders, 48(3), 296–307.

Ruttenberg, B. & Wolf, Enid G. (1967). Evaluating the communication of the autistic child. Journal of Speech and Hearing Disorders, 32, 314–324.

Wood, B. (1981). Children and Communication: Verbal and Non Verbal Development, EnglewoodCliffs N. J. : Prentice-Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30