ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง

  • กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ

คำสำคัญ:

การเล่นแบบลูสพาร์ทส์

บทคัดย่อ

การเล่นแบบลูสพาร์ทส์ถูกเสนอขึ้นโดยสถาปนิกนาม Simon Nicholson ในช่วงยุค 1970s ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนออันเป็นอุดมคติ 4 ประการ คือ 1) ให้ความสำคัญสูงสุดในที่ซึ่งมีเด็ก 2)เปิดให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 3) ใช้แนวทางข้ามศาสตร์ และ 4) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนั้นสามารถเป็นวัสดุแบบใดก็ได้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ก่อนหน้านี้การเล่นประเภทนี้ยังไม่ได้รับความสนใจจากแวดวงการศึกษาปฐมวัยนัก กระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

References

เทเรซ่า เคซีย์ และ จูเลียต โรเบิร์ตสัน. (2564). Loose Parts Play [คู่มือการเล่นลูสพาร์ท: ชิ้นส่วนเคบลื่อนย้ายได้ (Loose Parts Play)] (เข็มพร วิรุณราพันธ์, พงศ์ปญต ดีคง, และ นฤมล รื่นไวย์). มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน.

Biondo, B. (2014). Once upon a playground: A celebration of classic American playgrounds, 1920-1975. ForeEdge.

Brosterman, M. (1997). Inventing kindergarten. Abrams.

Curtis, D., & Jaboneta, N. (2019). Children’s lively minds: schema theory made visible. Redleaf Press.

Daly, L., & Beloglovsky, M. (2015). Loose parts: Inspiring play in young children. Redleaf Press.

Daly, L., & Beloglovsky, M. (2016). Loose parts 2: Inspiring play with infants and toddles. Redleaf Press.

Daly, L., & Beloglovsky, M. (2018). Loose parts 3: Inspiring culturally sustainable environments . Redleaf Press.

Daly, L., & Beloglovsky, M. (2020). Loose parts 4: Inspiring 21st century learning. Redleaf Press.

Duncan, S., Martin, J., & Haughey, S. (2018). Through a child’s eyes: How classroom design inspires learning and wonder. GryphonHouse.

Eckhoff, A. (2017). Creative investigations in early math. GryphonHouse.

Elkind, D. (2015). Giants in the nursery: A biographical history of developmentally appropriate practice. Redleaf Press.

Longstaffe, M. (2020). Provocations for learning in early years settings. Jessica Kingsley Publishers.

Mannello, M., Connolly, M., Dumitrescu, S., Ellis, C., Haughton, C., Sarwar, S., & Tyrie, J. (2019). Opening the school gates: Facilitating after-school play in school grounds. In Alcock, S., & Stobbs, N. (Eds.), Rethinking play as pedagogy (pp.122-138). Routledge.

Nicholson, S. (1971). ‘How not to cheat children: The theory of loose parts’, Landscape Architecture, 62: 30-35.

Nicholson, S., & Martinez, J. (2017). Thrifty teacher’s guide to creative learning centers. Gryphon House.

Stacey, S. (2019). Inquiry-based early learning environments: Creating, supporting, and collaborating. Redleaf Press.

Walsh, P. (2016). Early childhood playgrounds: Planning an outside learning environment. Routledge.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-28