ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด

ผู้แต่ง

  • ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

หนังสือถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด เป็นผลงานเขียนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี ที่เกิดขึ้นจากการเห็นคุณค่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยผู้เขียนเล็งเห็นความจำเป็นในการปลูกฝังปรัชญานี้ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ จึงได้นำเสนอแนวทางและวิธีการอำนวยความสะดวกแก่ครู/ผู้สอน ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงตามที่คาดหวัง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-28

ฉบับ

บท

บทความวิจารณ์หนังสือ