บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย ในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ผู้แต่ง

  • อิศราพร พลายเถื่อน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก
  • จิราวรรณ จู้สวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก
  • สมฤทัย เมืองขำ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก
  • ชลิตภากรณ์ จ้อยชัย คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก
  • กนกวรรณ สร้อยเรืองศรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก
  • ขวัญใจ จริยาทัศน์กร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก

คำสำคัญ:

บทบาทผู้ปกครอง, การปลูกฝังพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัยในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 329 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .844  และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย   มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .905  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ correlation ผลการศึกษา พบว่า

1. พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย ในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รองลงมา การปฏิบัติตนขณะรับประทานอาหาร

2. บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย ในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรก คือ ด้านการเป็นแบบอย่างในการรับประทานอาหาร รองลงมา ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการรับประทานอาหาร และด้านสนับสนุนการรับประทานอาหาร ตามลำดับ

3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัยกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ทุกด้าน

References

Bunyarak, Rungrut Thanan (2011). Adjust the attitude of parents - guardians. The key is to

lay the foundation for the development of children. Vanguard, 6.

Chakphitak, Saowanee. (1999). Nutrition for family and patients. (7th edition). Bangkok:Thai

Wattana Panich.

Intrampan, Walai. (2007). Nutrition for different ages. (2nd edition). Bangkok: Saeng Thawi Printing.

New Zealand Ministry of Health. (2012). Food and nutrition guidelines for healthy children

and young people (aged 2 -18 years). Wellington: Ministry of Health.

Office of the National Statistics, (2013). Survey of situations of children and women in

Thailand B.E. 2012. Bangkok: National Statistical Office.

Office of Women's Affairs and Family Development, (2009). Time with family: The value of

spending time with family. Retrieved from http://www.owf.go.th/wofa/modules/website/upload/ article/3064166b18edfa80a72b16d1dda28d43.pdf

Thai Health Project, (2014. How much "fat" Thai people. Thai people's health 2014. (page

-11) Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research Mahidol

University.

Wongthong, Cinnamon. (2008). Pochana Science (King Mongkut's University of Technology

Thonburi).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30