การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

Main Article Content

อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

บทคัดย่อ

ในบริบทของการจัดการศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้สอนต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้ตอบ สนองความต้องการของผู้เรียน และทำความเข้าใจในความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนอันนำไปสู่การ จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือจัดกลุ่มตามความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของผู้เรียน การสอน ทักษะ หรือจัดเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ดี มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แนวคิดทางการศึกษาแนวใหม่จึง เน้นในเรื่องการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) ยึดหลัก ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมุ่งจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อม ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมนั้น ต้องอาศัยผู้ที่มีวิสัยทัศน์ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ เข้าใจหรือมีความตระหนักและเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

Differentiated Instruction

In educational context, responding learners’ needs were the most important. Instructors should also understand the differentiated needs of learners in order to provide individual or group learning for different abilities, interests and readiness. While skill teaching or appropriate content providing for specific learners’ group would help instructors analyze individual needs and provide suitable and effective instruction to respond individual differences. It would improve learners’ progress to achieve learning goals. New instructional concept concerned on providing education which emphasized the individual differences or called “Differentiated Instruction”. Differentiated Instruction was based on individual differences which focused on learning environment that provided individual learning according to learners’ abilities, interests, and readiness. However, effective differentiated instruction required person who had vision and inspiration understand and aware of this instruction and also being model for providing instruction and managing classroom environment that corresponded to individual differences.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)