ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Main Article Content

ปวรพัชร รัตน์รุ่งเรืองยศ
รุ่งระวี วีระเวสส์

บทคัดย่อ

การศึกษาในที่นี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายด้าน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าของที่ระลึก ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สำหรับข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยแบบสอบถามรวมทั้งหมด 170 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป/อเมริกา/โอซีเนียมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนด้านที่พักและด้านอาหารมากที่สุดคิดเป็น 17,349.5 และ 12,552.26 ดอลล่าร์สหรัฐตามลำดับ และนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนด้านของที่ระลึกมากที่สุดคิดเป็น 14,866.27 ดอลล่าร์สหรัฐ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ อายุ วัตถุประสงค์การเดินทาง

 

Factors Determining Tourism Demand of Foreign Tourist in Thailand

The objective of this study aims to analyze the factors affecting the expenditure on accommodation, food, and souvenirs of foreign tourists in Thailand. Total of 170 samples were collected by interviewing foreign tourist in Thailand. The descriptive statistic results showed that foreign tourist from Europe, America, and Oceania had highest average expenses on accommodation cost, approximately 17,349.5 US Dollars per person followed by expenditure for food, approximately 12,552.26 US Dollars per person. Travelers from Middle East countries spent mostly, on average, 14,866.27 US Dollars for souvenir merchandises. Furthermore, this study also used F-test statistics technique to analyze on the factors influencing expenditure of foreign tourist in Thailand. It was found that the most important factor was individual income, age, and propose of traveling, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)