เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา

Main Article Content

ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม

บทคัดย่อ

ในแต่ละปีรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาความรู้ และทักษะของครูสอนภาษาอังกฤษที่สอนอยู่ในระบบ ทั้งนี้การฝึกอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้นให้กับครูเป็นจำนวนมากนั้น อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูแต่ละคนเนื่องจากบริบทของการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนควรใช้ประโยคของเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการสอนภาษา (E- Professional Development) มากยิ่งขึ้นเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมหลังจากสำเร็จการศึกษา บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเสนอแนะแนวทางในการออกแบบวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะทางภาษาและความรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่เปน็ ที่ยอมรับทั่วโลกในวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษ เชน่ TESOL International Association, Cambridge Teacher Training และ Oxford Teacher Training ตลอดจนการนำเสนอแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากองค์กรวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

E-Professional Development of Language Teachers

Thai Government annually spends a large budget on in-serviced English teachers to improve their knowledge and skills in language teaching. Nevertheless, these top-down teacher training programs activities may not be able to effectively contribute to language teachers due to their individual needs, problems and local contexts. In order for in-serviced English language teachers in Thailand to gain more practical knowledge and skills, it is essential for them to consider the use of current advanced ICT technologies for their lifelong professional development (E-Teacher Professional Development). This paper is intended to address objectives, framework and design of professional development recommended by well-known English language teaching and learning institutions such as TESOL International Association, Cambridge Teacher Training and Oxford Teacher Training. Technologies related to teacher professional development are also suggested for English language teachers to continuously improve their specific knowledge and skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)