การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากห้องเรียนสู่โลกกว้าง : กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย

Main Article Content

สุวิมล สพฤกษ์ศรี
โชคชัย เตโช

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ ที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้ชีวิต บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาโครงการเสริมสร้าง ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในรูปแบบของบทความ นำเสนอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดครั้งต่อไป

 

Activity Based Learning: The Case Study of English Language Skills Enhancing Project for Students at Singapore and Malaysia

Activity based learning is the new teaching method to develop 21 century skills for students. This journal is a case study of English language skills enhancing project for students at Singapore and Malaysia designed by The Demonstration School of Silpakorn University (Early Childhood and Elementary) in the journal form for presenting the English learning thru activity as a data base for the future project.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)