การพัฒนามโนทัศน์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

Main Article Content

ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค

บทคัดย่อ

เป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการมีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าครูไม่มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5P Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 5P Model ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จึงจะดำเนินการครบขั้นตอนการเรียนการสอนที่กำหนด 2) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ 5P Model นักเรียนมีมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถด้านมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับต่ำกว่าเกณฑ์เป็นระดับดีเยี่ยม และ 4) นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากว่า นักเรียนและครูได้แสดงบทบาทของตนเองตามความต้องการของนักเรียน มีการฝึกปฏิบัติการด้านมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านมโนทัศน์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

Development of Concepts and Mathematical Skills and Process in Elementary students

The vital aim of Mathematical learning and teaching procedure is to promote learners to have the efficiency in solving the Mathematical problems. That means learners must have the right concepts in the process of Mathematical Skills. The efficiency of learners in the process of Mathematical Skills cannot occur if teacher can not teach them to understand in this kind of process. 5P Model of teaching is a kind of method that can develop learners to be smart in the concepts and Mathematical Skills and Process. This research found 1) 5P Model took 4 hours of learning to finish overall process. 2) After learning the students demonstrated higher scores in the concepts and mathematical skills and processes comparing to the scores obtained before learning.

The difference was significant at .05 level. 3) The students could develop their concepts and mathematical skills and processes after receiving the treatment which increased from the low level to the excellent level 4) students agreed at a high level that students and teachers could play their roles in learning, they could practice what they learned in concepts , skills and processes which affected their knowledge of the concepts and mathematical skills and processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)