การประเมินเพื่อการเรียนรู้: การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Main Article Content

โชติมา หนูพริก

บทคัดย่อ

การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ และให้ข้อติชมที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือการประเมินระหว่างเรียนผลวิจัยได้ระบุกลยุทธ์การสอนในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการประเมินเพื่อการเรียนรู้คือ1) กลยุทธ์ในการตั้งคำถามคำถามไม่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน แต่ยังเป็นวิธีที่ครูใช้เพื่อให้รู้ว่านักเรียนรู้และสามารถทำอะไรได้บ้างและ 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่เกณฑ์ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและบอกสิ่งที่นักเรียนได้ประสบความสำเร็จและที่ต้องปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินระหวา่ งเรียนที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ระบบการประเมินระหวา่ งเรียนประกอบดว้ ย 3 องคป์ ระกอบคือการให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward) โดยมีคำถามว่า ฉันกำลังจะไปที่ไหนฉันจะไปอย่างไร และฉันจะไปต่อที่ไหนตามลำดับ วิธีการนี้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้

 

Assessment for Learning : Questioning and Feedback to Enhance Learning

The learning assessment is the process of gathering empirical data authentically from students’ learning to identify and diagnose the learning problem, and also give students the effective comments to improve their learning which can lead to the learning and teaching adjustment or formative assessments. The research has indentified the effective teaching strategies which are especially promoting the leaning assessment. They are 1) Questioning strategy which should not be only the pedagogical tool for teaching in classes, but it should be used for the teachers to observe what their students can do, 2) Effective teacher feedbacks which should focus on the acceptable criteria of achievement that can let the students know what they have succeeded or what they should improve. Giving feedbacks is a part of the formative assessment system which can develop the student’s learning. The formative assessment system is included with 3 components which are Feed up, Feedback, and Feed forward. Feed-up ensures that students understand the purpose of the assignments, tasks, or lessons, including how they will be assessed. Feedback provides students with information about their successes and needs. Finally, Feed forward guides student learning based on performance data. These thee components come with three main questions for teachers and students which are Where am I going? (feed up), How am I doing? (feedback),Where am I going next? (feed forward).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)