การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

Phattarayut Sopausvaporn

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  3. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  4.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการโดยภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงาน โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ครูจำนวน 351 คนในโรงเรียนเอกชนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.986 และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ  สมการการถดถอยพหุคูณ


            ผลวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การจินตนาการ ความยืดหยุ่น และความมีวิสัยทัศน์ ตามลำดับ โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ตามวิธี Stepwise ได้ดังต่อไปนี้


 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ


    gif.latex?\widehat{Y}=1.202+0.146(X_1&space;)-0.265(X_2&space;)+215(X_3&space;)+0.618(X_4&space;)                      


สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้.                


gif.latex?\widehat{Z}=0.157(Z_1&space;)-0.273(Z_2&space;)+0.231(Z_3&space;)+0.660(Z_4&space;)


4) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ความยืดหยุ่น และการมีวิสัยทัศน์ ส่วนการมีจินตนาการเป็นองค์ประกอบที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้บริหารแต่ละคน เกิดจากประสบการณ์ซึ่งมีทั้งด้านดีและไม่ดีอาจส่งผลกรทบต่อการตัดสินใจ


คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)