เทคนิคการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก: แนวปฏิบัติสู่การพัฒนาการคิด

Main Article Content

Kittipong BAESEIW

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติจากการประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) มาสร้างสรรค์เป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ได้แก่ เทคนิคคำสัมพันธ์ เทคนิคประสานพลังคำถาม และ เทคนิคแปรผันวรรณคดี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ พัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง ตลอดจนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย รวมทั้งสามารถวิจักษ์วรรณคดีอันเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)

References

Abhinantaporn, N. (2012). “Thai Literature: How to make Learning Process.” in ACADEMIC JOURNAL, 15 (2): 3-11. (in Thai)

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2006). Approch to Literature Reading Book 4. Bangkok: Thai Language Institute Office of the Basic Education Commission. (in Thai)

Dechakhup, P. and Yindeesuk, P. (2018). Collaborative Active Learning and PLC for Development. Bangkok: Chulalongkorn University press. (in Thai)

Jitjamnong, D. (2013). Introduction to Literary Criticism. Bangkok: Praphansarn. (in Thai)

Khaemmani, T. (2014). Science of Teaching Pedagogy. Xrd ed. Bangkok: Chulalongkorn University press. (in Thai)

Khaengkhan, P. and Krataitong, C. (2010). Module 2 Thai Language Learning Management for Developing Thinking Process in Junior High School. in Thai Language Training manual in Junior High School, 55-115. Bangkok: Facalty of Education Chulalongkorn University. (In Thai)

Khaengkhan, P. and Utamang, S. (2012). Module 2 Methodology of Literature Learning Management. in Thai Language Training manual in Senior High School, 14-35. Bangkok: Facalty of Education Chulalongkorn University. (In Thai)

Mosikarat, D. (2005). Teaching Literature in Junior High School. in Course Material Teaching Thai , 507-557. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University press. (in Thai)

Phornkul, C. (2014). Teaching the Thinking Process: Theory and Adoption. 3rd ed. Bangkok: Chulalongkorn University press. (in Thai)

Phornkul, C. (2018). Knowledge Creation by Instructor: A Case study of Integration Teaching. Bangkok: Chulalongkorn University press. (in Thai)

Prutthikul, S. (2012). “Quality of Students Derived Form Active Learning Process.” in JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION BURAPHA UNIVERSITY, 6 (2): 1-13. (in Thai)

Raksamani, K. (1994). Colors of Literature: A Series of Life Critique. Bangkok: Dokya. (in Thai)

Saengtaksin, Y. (2016). Single Mother in Thai Literature. Bangkok: Office of the Basic Education Commission. (in Thai)

Sajjaphan, R. (2017). General Knowledge of the Thai Language: Thai Literature. 7th ed. Bangkok: Ramkhamhaeng University press. (in Thai)

Susawraj, P. (2013). Thinking Development. 5th ed. Bangkok: Technic Printing. (in Thai)

Sutthirat, C. (2010). Questioning Technique for Thinking Development. Nonthaburi: Sahamitr printing & Publishing. (in Thai)

ภาษาอังกฤษ

Aronson, E., & Patnoe, S. (1997). Cooperation in the classroom: The jigsaw method. New York: Longman.

Bloom, B S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals – Handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creative Excitement in the Classroom. Washington, D.C.: The George Washington University.

Thomas H. Estes and Susan L. Mintz. (2016). Instruction: A Models Approach. 7th ed. USA.: Pearson Education, Inc.

William, F.E. (1970). Classroom Ideas for Encouraging Thinking and Feeling. New York: D.O.K. Publishing. Co.