ผลการใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ถิรภาพ มะปรางหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านหนองสานแตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 3) แบบวัดความคิดเห็นของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนการใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน 4) แบบสังเกตผู้เรียน และ5) แบบประเมินตนเองของผู้เรียน


ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผู้เรียนเกือบทั้งหมดให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม สามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและช่วยเพื่อนในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ผู้เรียนได้พัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้โดยการสื่อสารและสอบถามประเด็นต่าง ๆ จากผู้สอน 4) ผู้เรียนพบความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมาและกิจกรรมในช่วงทดลองเนื่องจากผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้นและได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ช่วยเพื่อนในการเรียนรู้

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Alderson, J. C. (2000). Assessing Reading. Cambridge University Press.

Barron, A. E., Orwig, G. W., K.S., I., & Lilavois, N. (2001). Technologies for Education Greenwood Village. CO: Libraries Unlimited Greenwood Publishing Groups.

Branden, K. V. d. (2006). Task-based Language Education: from Theory to Practice. Cambridge University Press.

Candlin, C. (1987). Towards Task-based Language Learning. Englewood Cliffs NJ Prentice-Hall.

Chen, S., & Wang, J. (2019). "Effects of Task-based Language Teaching (TBLT) Approach and Language Assessment on Students’ Competences in Intensive Reading Course". English Language Teaching, 12(3), 119-138.

Choravek A., (2018). The Study of Task-based Online Reading Activities to Promote English Critical Reading Abilities of Ninth-grade Students. Master of Education Thesis Program in Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)

Ekkayokkaya M. (2015). "The Differences Between L1 and L2 Reading and Their Implications for English Reading Instruction". Pasaa Paritat Journal, (30), 233-250. (in Thai)

Ellis, R. (1984). Classroom Second Language Development: a Study of Classroom Interaction and Language Acquisition. Pergamon Press.

Ellis, R. (2003). Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford University Press.

Estaire, S., & Zanon, J. (1994). Planning Classwork: A Task-based Approach. Macmillan Heinemann.

Hampel, R., Thomas, M., & Reinders, H. (2010). Task Design for a Virtual Learning Environment in a Distance Learning Course. Continuum International Publishing Group.

Hazarika, Z. (2017). "Exploring the Impact of Technology in Teaching English: TESOL in the Context". European Journal of English Language and Literature Studies, 5(10), 19–28.

Janya J., (2016). The Development of Task-basd supprementary Lessons to Enhance English Reading Comprehension Achievement for Mathayomsuksa 3 Students of Rajadamri School. Master of Education Thesis Program in Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)

Khojah, M. (2018). The Use of Smartphones and Task-based Language Teaching to Motivate Female Suadi EFL in Reading Classrooms. Doctor of Philosophy dissertation University of Central Lancashire.

Kristin, L., LD, M., & TM, S. (2010). Teaching Reading to English Language Learners: Insights from Linguistics. The Guilford Press.

Lap, T. Q., & Trang, H. D. (2017). "The Effect of Task-Based Learning on EF Students’ Learning Reading: A Case Study in the Mekong Delta of Vietnam". Studies in English Language Teaching, 5(1), 34-48.

Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching. Cambridge University Press.

Madhkhan, M., & Mousavi, S. M. (2017). The Effect of Implimentation of TBLT in Reading Comprehension Classes of Iranian EFL Learners. English Language Teaching, 10(11), 119-128.

Marta, G. n.-L. (2015). A Practical Guide to Integrating Technology into Task-Based Language Teaching. Georgetown University Press.

Ngampong P. (2018, November 30). The Development of English Learning Achievement Focusing on Task Based Learning and Group Process of Elementary School Students. Graduate School Conference 2018, Suan Sunandha Rajabhat University Bangkok. (in Thai)

Nilapun, M., (2006). Research Methodology in Education (2 ed.). Nakhornprathom: Silpakorn

University Press. (in Thai)

Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University Press.

Nunan, D. (1992). Research Methods in Language Learning. Cambridge University Press.

Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching. McGraw-Hill.

Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaaching. Cambridge University Press.

Office of the Basic Education Commission. (2008). Basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Ministry of Education. (in Thai)

Pica, T., Kanagy, R., & Falodun, J. (1993). Tasks and Language Learning: Integrating Theory and Practice. Multilingual Matters.

Samothai P., (2015). The Development of English Reading Comprehension Skills exercise by

Using Task- based Reading activity Based on Kanchanaburi Local Information for the Eighth Grade Students. Master of Education Thesis Program in Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)

Tang, H., Chiou, J., & Jarsaillon, O. (2015). "Efficacy of Task-Based Learning in a Chinese EFL Classroom: A Case Study". English Language Teaching, 8, 168-176.

Tappan, P. (2017). The Development of Supplementary English Reading Comprehension Exercise by Using Task-based Learning for Prathomsuksa Six Students. Master of Education Thesis Program in Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)

Taylor, B. P. (1983). "Teaching ESL: Incorporating a Communicative, Student-Centered

Component". TESOL Quarterly, 17(1), 69-88.

Vygotsky, S. L., & Cole, M. (1978). Mind in society: Development of higher psychological processes. Harvard university press.

Watkins, P. (2017). Teaching and Developing Reading Skills: Cambridge Handbooks for Language Teachers. Cambridge University Press.

Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Longman.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). "The Role of Tutoring in Problem Solving". Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89-100.

Zwiers, J. (2010). Building Reading Comprehension Habits in Grades 6-12: A Toolkit of

Classroom Activities. International Reading Association.