การพัฒนาหนังสือนิทานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ปุญชิดา ทองระดา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อทดลองใช้หนังสือนิทานอาเซียนฯ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาหนังสือนิทานอาเซียนฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน  38 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ หนังสือนิทานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย จำนวน 12 เรื่อง (ด้านละ 3 เรื่อง) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานอาเซียน จำนวน 36 แผน แบบทดสอบเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและทักษะทางสังคม  ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย  เท่ากับ  80.00 / 80.00  2) การทดลองใช้หนังสือนิทานอาเซียนฯ นิทานที่พัฒนาขึ้นแบ่งเป็นด้านทักษะทางสังคม  4  ด้าน คือ การมีปฏิสัมพันธ์ การเคารพนับถือ ความหลากหลาย การแบ่งปัน ให้ความรู้เรื่องอาเซียน 12 เรื่อง 3) ผลการประเมินการพัฒนาหนังสือนิทานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีความรู้เรื่องอาเซียนและทักษะทางสังคม     สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)