การจัดการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

พัฒน์นรี อรุณสิทธิ์
อภินภัศ จิตรกร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ของผู้เรียน ก่อนและหลังเรียน 3) ศึกษาผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ 3) แบบประเมินผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t - test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพ ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ของผู้เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3) ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดี (x̄= 3.31, S.D. = 0.03) และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.57, S.D. = 0.52)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)