การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

รัชดาภรณ์ พิมพ์พิสิฐถาวร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำโจน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 23 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัด


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำโจน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 23 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) t-testแบบDependentและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 82.11/ 81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2.ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับดี


ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) t-testแบบDependentและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 82.11/ 81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2.ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับดี

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

krasūang sưksāthikān ( sō̜ngphanhārō̜ihāsipʻet ) . tūa chī wat læ sāra kān rīanrū kǣn klāng klum sāra kān rīanrū phāsā tāngprathēt tām laksūt kǣn klāng kānsưksā naphư̄n thān Phutthasakkarāt 2551. Krung Thēp... : rōngphim chumnum kasēt hǣng prathēt Thai čhamkat
กระทรวงศึกษาธิการ (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

kanitthā phō nāngrō̜ng . ( sō̜ngphanhārō̜ihāsippǣt ) . kānčhat kitčhakam kān rīanrū bǣp ʻattha thān phư̄a kānphatthanā khwāmsāmāt nai kān khīan phāsā ʻAngkrit phư̄a sadǣng tūayāng khō̜ng nakrīan chan matthayommasưksā pī thī 6. mahāwitthayālai Maha Sarakham
กนิษฐา โพธิ์นางรอง. (2558). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐานเพื่อการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อแสดงตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

kutyā sǣngdēt . ( sō̜ngphanhārō̜isīsiphā ) . phāsā ʻAngkrit phākpatibat samrap khrū prathom sưksā . Krung Thēp... : samnakphim mæk
กุศยา แสงเดช . (2545). ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับครูประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค

čhinta nā kœ̄t lāi thō̜ng ( .sō̜ngphanhārō̜isāmsiphok ) kānchai chut fưk thaksa kān khīan phāsā ʻAngkrit samrap nakrīan chan prathomsưksā pī thī 5. witthayāniphon parinyā kānsưksā mahābandit sākhā wichā prathomsưksā bandit witthayālai mahāwitthayālai chī yong mai , sō̜ngphanhārō̜isāmsiphok
จินตนา เกิดลายทอง(.2536) “การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประถมศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยชียงใหม่)2536

Nanmanat khamʻēk . ( sō̜ngphanhārō̜ihāsipʻet ) phonkān čhatkān rīanrū bǣp nēn ngān patibat thī mī tō̜ khwāmsāmāt nai kān khīan phāsā ʻAngkrit khō̜ng nakrīan chan matthayommasưksā pī thī nưng rōngrīan sūanphưng witthayā čhangwat rāt burī . ( parinyā sưksā sāttra mahābandit witthayālai ) Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt
.นันท์มนัส คำเอก. (2551) ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี.
(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Siriwan wanitwatnūanchai . ( sō̜ngphanhārō̜ihoksipʻet ) . kānbō̜rihān čhatkān chan rīan wārasān sưksā sāt mahāwitthayālai ศิลปากร. pī thī siphok chabap thī nưng ( Makarākhom sō̜ngphanhārō̜ihoksipʻet - Mithunāyon sō̜ngphanhārō̜ihoksipʻet ) : 37.
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2561). “การบริหารจัดการชั้นเรียน” วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561-มิถุนายน 2561): 37.

sukhon sinthaphānon . ( sō̜ngphanhārō̜ihāsipsām ) . nawattakam kān rīan kānsō̜n phư̄a phatthanā khunnaphāp khō̜ng yaowachon . krung thēp ... : kāophannưngrō̜isipkāo theknik phrinting .
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพ ฯ :
9119เทคนิคพริ้นติ้ง.


su phansā thip thīangthǣ ( sō̜ngphanhārō̜ihāsipčhet ) kānphatthanā bǣp fưk thaksa kān khīan phāsā ʻAngkrit phư̄a kānsư̄sān dōi chai khō̜mūn thō̜ngthin cha ʻam samrap nakrīan chan prathomsưksā pī thī sī witthayāniphon parinyā mahābandit sākhā laksūt læ kān nithēt bandit witthayālai : Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n
สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นชะอำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร

Byne , Don ( nưngphankāorō̜ipǣtsiphok ) . Techniques for Classroom Interraction . New York : Longman Group UK Limted.
Byne , Don (1986). Techniques for Classroom Interraction. New York : Longman
Group UK Limted.

Jeremy Harmer ( sō̜ngphansī ) how to Teach Wrinting . Pearson Education Limited
Jeremy Harmer (2004) how to Teach Wrinting . Pearson Education Limited

Kuder Richardson . ( nưngphankāorō̜ičhetsiphok ) Statistic for research . London : Oxford University Press.
Kuder Richardson.(1976) Statistic for research. London : Oxford University Press.