THE DEVELOPMENT OF LEARNER DEVELOPMENT ACTIVITIES BY USING ACTIVITY-BASED LEARN WITH CREATIVE PROBLEM-SOLVING PROCESS TO ENCOURAGE LEARNERS CREATIVE PROBLEM-SOLVING SKILLS FOR MATHAYOM 4-6

Main Article Content

ปรัชฌภรณ์ ทวีสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ 2) พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ 4) ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ 2) แผนการจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียน 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แบบสอบถาม 5) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 6) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 7) แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าทดสอบแบบ One-Sample t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ พบว่าผู้บริหาร ครู และนักเรียนเห็นความสำคัญและต้องการให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ คาดหวังให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 3) ผลทดลองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่านักเรียนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และนักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม 4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 4.1) ผลการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.2) ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 4.3) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)