การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในศูนย์การเรียนรู้มอนเตสซอรี่

Main Article Content

จุฬินฑิพา นพคุณ

บทคัดย่อ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ทำให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนจะฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในชั้นปีที่ 5 และได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง นักศึกษาที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในศูนย์การเรียนรู้  มอนเตสซอรี่ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษาจำนวน 2 คน นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทขององค์กร และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในการสอนมอนเตสซอรี่ แต่จากข้อสังเกต พบว่า นักศึกษามีข้อจำกัดในการสาธิตสื่ออุปกรณ์มอนเตสซอรี่ในกลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่มวิชาการ ข้อจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและข้อจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ดังนั้นในอนาคตอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสอนแบบมอนเตสซอรี่ควรบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)