ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

นิตยา ทวีชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และ 3) แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่พำนักอยู่ในตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน เพื่อนบ้าน จำนวน 2 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน สมาชิกครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมด้วย จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตแบบ ไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ พบว่า มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการท่องเที่ยว 2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ พบว่า เกิดจากตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน 3) แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการสำหรับผู้สูงอายุ พบว่า ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เพราะปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรม มากนักที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการจัดกิจกรรมบางอย่างในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้สูงอายุไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)