การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น

Main Article Content

สมบัติ เดชบำรุง

บทคัดย่อ

การวิจยั ครงั้ นมี้ วี ตั ถุประสงค  1) เพอื่ ศึกษาระดับความรูแ้ ละทักษะของการฝกึ อบรมวิชาผูก้ าํ กับลูกเสือ สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 2)เพื่อศึกษาระดับความรู้ของการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้อง ต้น 3) เพื่อศึกษาระดับทักษะของการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 4) เพื่อศึกษาแนว ปฏิบัติระดับความรู้และทักษะของการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 140 คน จากผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งเป็นประชากร จำนวน 220 คน สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เครอื่ งมือทใี่ ชใ้ นการวิจยั ไดแ้ ก ่ แบบสอบถามเกยี่ วกับระดับความรูแ้ ละทักษะของการฝกึ อบรมวิชาผูก้ าํ กับลูกเสือ สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความรูข้ องผูผ้ า่ นการฝกึ อบรมวิชาผูก้ าํ กับลูกเสือสำรอง ขนั้ ความรูเ้ บอื้ งตน้ ของมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี พบวา่ ระดับความรูโ้ ดยรวมมีคา่ เฉลยี่ อยูใ่ นระดับมาก เมอื่ พิจารณาเปน็ รายขอ้ พบวา่ ระดับความรู้ เรื่องการวางแผนกำหนดการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเรื่องหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง และตํ่าสุดเรื่องการบริหารงานในกองลูกเสือสำรอง 2. ระดับทักษะของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ของมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี พบว่าระดับทักษะโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาป็นรายข้อพบว่าเรื่องวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเรื่องการประชุมรอบเสาธงใหญ่ตอนเช้าและตํ่าสุดเรื่อง พิธีการของลูกเสือสำรอง 3. แนวปฏิบัติในระดับความรู้และทักษะของการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมดี งั นี้1) ภาคความรูท้ างลูกเสือควรเรียนรูใ้ นมหาวิทยาลัยทุกสัปดาหต์ ามหลักสูตร 2) ภาคปฏิบัติทางลูกเสือควรฝึกปฏิบัติบางส่วนในมหาวิทยาลัย 3) นักศึกษาที่เรียนภาคความรู้และฝึกปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยต้องแต่งเครื่องแบบทุกคน 4) ควรมีการวัดผลประเมินผลทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติใน มหาวิทยาลัย และ 5) ต้องมีการผ่านการฝึกอบรมในค่ายลูกเสือเพื่อรับวุฒิบัตร

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)