ความคิดสร้างสรรค์ : พรสวรรค์ที่ครูควรสรรค์สร้างให้ผู้เรียน

Main Article Content

กมล โพธิเย็น

บทคัดย่อ

            ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน  เนื่องจากเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีอยู่ในตัวสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนของประเทศไทยตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นความสามารถทางสมองในการมองเห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากสิ่งเดิมที่เคยมีอยู่ เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่กำลังคิดไปสู่สิ่งอื่นได้อย่างหลากหลายจนเกิดเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดประโยชน์สูงสุด วิลเลียมได้สร้างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นพฤติกรรมการสอนของครู 18 วิธี นอกจากนี้ กระบวนการสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ พอล อี พัลเซ็ก ยังได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งต้องอาศัยหลักการพื้นฐานสำคัญอีก 3 ประการ คือ ความสนใจ การหลบหลีก และการเคลื่อนไหว และกระบวนการสร้างสรรค์ตามแนวคิดของพัลเซ็กจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นจินตนาการ ขั้นพัฒนา และขั้นลงมือกระทำ ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ในทุกรายวิชา


 


 


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2556). การคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : ซักเซสมีเดีย.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2548). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. (2545). ความคิดสร้างสรรค์ : พรสวรรค์ที่พัฒนาได้. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด.
De Bono, Edward. (1993). Serious Creativity :Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas.New York :The McQuaig Group Inc.
Guilford, J.P. (1967). The nature of Human Intelligence.NewYork :Mcgraw Hill Book Co.
Plsek, Paul E. (1997). Creativity, Innovation, and quality. Milwaukee, Wis.:ASQC Quality Press
Torrance, E.P. (1962). Guiding Creative Talent.Englewood Cliffs, N.J. :Prentice Hall Inc.
Wallach, M.A. , and Kogan , N. (1965). Model of Thinking in Young Children. New York : Holt Rinehart and Winston, Inc.
William, F.E. (1970). Classroom ideas for encouraging thinking and feeling. New York :D.O.K. Publishing. Co.