หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

som_dej dej.

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับความผูกพันของครู   ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 437 โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 205 โรง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan กำหนดผู้ให้ข้อมูล คือ ครู โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 410 คน เครื่องมือที่ใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)


 


             ผลการวิจัยพบว่า


  • ระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา   ในโรงเรียน

 


สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก


  • ระดับความผูกพันของครู  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายด้าน

 


อยู่ในระดับมาก


  1. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

กับความผูกพันของครู     ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง


 


คำสำคัญ : หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา , ความผูกพันของครู


 


___________________________  


1 อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

รายการอ้างอิง

จันทรา อิ่มในบุญ.(2559). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17” ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
ซารีล่า ลาหมีด. (2559). “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล”. สารนิพนธ์
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.
ดุจดาว จิตใส.(2554). “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2(1) : 124-132.
ทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ. (2559). “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17”. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ปิยะพงษ์ โพธิ์มี.(2555). “การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2(2) : 138-144.
รุ้งนภา เล่าเปี่ยม. (2556). “การบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วราวุธ สร้อยพิมาย. (2552). “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความ
ผูกพันของครูต่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1”.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2552).
ศรีพัชรา สิทธิกำจร แก้วพิจิตร. (2551). “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”.
ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุคนธ์ มณีรัตน์. (2554). “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
17

สุภา เจียมพุก.(2555). “แรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” วารสารการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2(2) : 217-224.
โสมย์สิรี มูลทองทิพย์. (2556). “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาอำเภอท่ามะกา”. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อารีวรรณ์ ปักกาเวสูง.(2555). “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1” วารสารการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 3(1) : 159-165.