การประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Main Article Content

นางสาวบุญสม - สามสีสุข

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินการใช้หลักสูตร และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต


        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า


          1. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า


          2. ศึกษาข้อเสนอแนะรูปแบบการประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ ในรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล แบ่งการนำเสนอผลการประเมินเป็น 4 ด้าน ดังนี้


               2.1 ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง รายวิชา


               2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น นักศึกษา อาจารย์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก                


               2.3 ด้านกระบวนการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


               2.4 ด้านผลผลิต คุณสมบัติและความสามารถของมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)