การประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Main Article Content

นางสาวบุญสม - สามสีสุข

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินการใช้หลักสูตร และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต


        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า


          1. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า


          2. ศึกษาข้อเสนอแนะรูปแบบการประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ ในรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล แบ่งการนำเสนอผลการประเมินเป็น 4 ด้าน ดังนี้


               2.1 ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง รายวิชา


               2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น นักศึกษา อาจารย์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก                


               2.3 ด้านกระบวนการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


               2.4 ด้านผลผลิต คุณสมบัติและความสามารถของมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)