การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตามและความผูกพันต่อองค์การ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

Weerapong Pounglek

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2) ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตามและความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 28 โรง มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 คน และครูในกลุ่มสาระการเรียน 4 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม ตามแนวคิดของไลเด็นและมาสลิน (Liden, &  Maslyn)  และความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของเมเยอร์และอัลเลน (Meyer & Allen) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า 1) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความผูกพันต่อองค์การของครูครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตามและความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)
Author Biography

Weerapong Pounglek

Thailand Citation Index Centre