การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Main Article Content

ณัฐชา ประเสริฐทองกร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนตามที่ปฏิบัติจริง  2. ความคาดหวังของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน 3. ผลการเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนตามที่ปฏิบัติจริงกับตามความคาดหวังของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 5 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตปิยมิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              


ผลการวิจัยพบว่า


  1. การใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียนตามที่ปฏิบัติจริง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ อํานาจการให้รางวัล อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอ้างอิง อํานาจโดยตำแหน่ง อํานาจการบังคับ อํานาจความเชี่ยวชาญ และอํานาจส่วนบุคคล ตามลำดับ

  2. ความคาดหวังของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ อํานาจตามกฎหมาย อำนาจความเชี่ยวชาญ อำนาจอ้างอิง อำนาจการให้รางวัล อำนาจการบังคับ อำนาจส่วนบุคคล และอำนาจโดยตำแหน่ง ตามลำดับ

  3. ผลการเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนตามที่ปฏิบัติจริงกับตามความคาดหวังของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)