PERSONNEL POTENTIAL DEVELOPMENT FACTORS AFFECTING BUREAUCRACY 4.0 OF RATCHABURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

Main Article Content

พัชรมน โตสุรัตน์ Patcharamon Tosurat
เกศรา คำมาวงศ์ Ketsara Khammawong

Abstract

The research in the title of Personnel Potential Development Factors Affecting Bureaucracy 4.0 of Ratchaburi Provincial Administrative Organization aimed to study 1) the potential development level of personnel in the Ratchaburi Provincial Administrative Organization, 2) the Bureaucracy 4.0 level of Ratchaburi Provincial Administrative Organization, and 3) factors of personnel potential development that affected Bureaucracy 4.0 of Ratchaburi Provincial Administrative Organization. The population used was 213 personnel of Ratchaburi Provincial Administrative Organization. The research instrument was a questionnaire created by the researcher. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.


The research results showed that: 1) Overall, the personnel potential development of the Ratchaburi Provincial Administrative Organization was at a high level. 2) Overall, Bureaucracy 4.0 of Ratchaburi Provincial Administrative Organization was at a moderate level. 3) The development of personnel potential of Ratchaburi Provincial Administrative Organization in the aspect of training (X1) was the factor affecting the Bureaucratic 4.0. It could together predict the personnel potential development at the percentage of 2.3 with statistical significance at .05 level. The regression equation was Ŷ = -.152 (X1).

Article Details

Section
Research Article

References

กฤตยา กำไลแก้ว. (2564, กรกฎาคม-ธันวาคม). ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 ของผู้บริหารองค์การบริหารสภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 8 (2), 98-110.

กฤษณ์วริศ ชะนิดไทย. (2565, พฤษภาคม-สิงหาคม). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 8 (2), 159-174.

กําชัย บุตรกร. (2565, มีนาคม-เมษายน). การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ท้องถิ่นไทย. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 5 (2), 123-130.

ขวัญตา เบ็ญจขันธ์. (2560, เมษายน-มิถุนายน). ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของข้าราชการไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6 (2), 661-676.

จารุเนตร เกื้อภักดิ์. (2559). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2562). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นที สะอาดนัก. (2564). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์การเกษตรสู่องค์กรหลักระดับอำเภอ. เพชรบุรี: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2552). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

พัชรณัฎฐ สิริศานต์สกุล. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐ. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 (22 พฤษภาคม 2564 หน้า 109-115). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

พีรดาว สุจริตพันธ์ และเพ็ญศรี ฉิรินัง. (2565, พฤษภาคม). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในบริบทระบบราชการ 4.0. Journal of Modern Learning Development, 7 (4), 383-395.

ฟ้าลดา วฤทธิไกรกิตติ. (2562, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนาบุคลากรทางการเมืองสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0. บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7 (3), 277-286.

ภัทรวรรณ์ ทาขุลี. (2564, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนาบุคลากรที่ว่าการอำเภอชุมแพภายใต้บริบทการบริหารประเทศไทย 4.0. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 1 (3), 1-8.

มานะชัย เทพสุรินทร. (2565, กันยายน-ตุลาคม). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยวิชาการ, 5 (5), 127-142.

วรฤทัย ทานะเวช. (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารด้วยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ธนาคาร ABC ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 10 (3), 131-135.

วานิสา วรวุธ. (2565, กันยายน–ธันวาคม). การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถถนะของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0. วารสารทหารพัฒนา, 46 (3),12-20.

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล. (2560). ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

สุธินี ฤกษ์ขำ. (2557). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อิสระพงศ์ กุลนรัตน. (2564, มกราคม-เมษายน). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นระบบราชการ 4.0 ของเทศบาลนครอุดรธานี. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 9 (1), 37-48.

Likert, R. (1967). The method of constructing and attitude scale. In M. Fishbeic, Ed. Attitude theory and measurement. (pp. 90-95). New York: Wiley & Son.