The Relationship between Audit Technology Intelligence and Excellent Audit Report of Certified Public Accountants in Thailand

Authors

  • Nutcha Eiamphunga -
  • Suwan Wangcharoendate
  • Thanyatorn Sriwichien

Keywords:

audit technology, audit report, certified public accountant

Abstract

The objective of this study is to verify the relationship between audit technology intelligence
and excellent audit report of certified public accountants in Thailand. A Postal mail questionnaire is an instrument used to collect data from the samples of 305 certified public accountants in Thailand. Data analysis is based on inferential statistics including multiple correlation analysis and multiple regression analysis used for hypothesis testing. Audit technology intelligence was defined as an independent variable that correlated with and affected excellent audit reports of certified public accountants in Thailand. The research results show that audit technology intelligence consists of Dynamic Audit Plan and Internal Control Innovation.There is a positive correlation and positive impact on the excellent audit report.

Consequently, the Certified Public Accountant of Thailand should prioritize focus on audit planning by setting goals, time periods, responsibilities, and scope of audit procedures in accordance with established regulations. There can help the auditor to rapidly verify and improve the accuracy and completeness of information. Furthermore, in part of the importance of internal control, the auditor should carefully consider the acceptance of the audit engagement. to plan more concisely to achieve objectives effectively.

References

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0. กรุงเทพฯ : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

กรมสรรพากร. (2560). ความแตกต่างระหว่าง TA และ CPA. ค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563, จาก

https://www.rd.go.th/publish/25631.0.html

จารินยา แก้วสุริยา. (2560). ผลกระทบของคุณภาพในการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการสอบทานงานสอบบัญชีที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชี

มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2560). การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ : ประสบการณ์แรก. วารสารวิชาชีพบัญชี,

(38), 5-21.

ชุตินุช อินทรประสิทธิ์. (2561). การสอบบัญชีในยุค Big Data. สุทธิปริทัศน์, 32(103), 189–202.

ชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย จีราภรณ์ พงศ์พันธ์พัฒนะ และ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2565). ความชาญฉลาดในการสังเกตและ สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา, 10(1), 41-56.

ธัญชนก เรือนแก้ว สุขเกษม ลางคุลเสน และ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2563). ความเป็นเลิศในวิธีการสอบบัญชีและคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้,

(1), 99-107.

ธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง. (2560). ผลกระทบของความครอบคลุมในการวางแผนการสอบบัญชี คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความยั่งยืนในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์. (2562). แนวโน้มวิชาชีพบัญชีในปี2020 เตรียมพร้อมและปรับตัว. ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2564, จาก https://www.dharmniti.co.th/acc-knowledge-acctrendin2020/

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2559). การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ทริ๊ปเพิล.

ปิยพงศ์ ประไพศรี และกาญจนา นันทพันธ์. (2563). แนวทางการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(12), 421-435.

พัชรินทร์ เลี่ยมดวงแข. (2554). ความพึงพอใจของผู้สอบบัญชีในการนำโปรแกรม Audit Command Language (ACL) มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชีแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภัชรพรรณ์ กรรโณ และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. (2561). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,

(3), 926-942.

วิชิต สุรดินทร์กูร ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และ วรเดช จันทรศร. (2563). ความโปร่งใสขององค์การธุรกิจไทยตาม

การรับรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร, 8(3), 912-925.

วิไลวรรณ โพนศิริ. (2562). ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 21(1), 125-136.

เยาวนาถ หมานหมุ้ย. (2559). ผลกระทบของจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีต่อประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย และโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ. (2559). คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ Big data และ Data Analytics. Boardroom, 48, 30-35. ค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563, ,จาก https://www.thai-

iod.com/imgUpload/file/Library/IT%20Governance/______________(FAQ)%20_________%20Big%

-Data%20___%20Data%20analytics%20-%20IOD%20Boardroom%20Vol_48%20Issue

%205_2016.pdf

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563). ยกระดับการตรวจสอบบัญชีด้วยนวัตกรรมการตรวจสอบ. ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 ,จาก https://www.tfac.or.th/Article/Detail/127427

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2564). ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เฉพาะท่านที่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลเพื่อการติดต่อ). ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2564, จาก https://eservice.tfac.or.th/

fap_registration/cpa-contactlist?condition=1&district_hidden=&province_hidden=59

&geography_hidden=&district=0

สุเมธ กิตติอารีพงศ์ และวชิระ บุญยเนตร. (2563). การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ลึกเพื่อการตรวจสอบในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก. วารสารสภาวิชาชีพบัญชี, 2(6), 20-51.

สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ กรไชย พรลภัสรชกร และ คมกริช วงศ์แข. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความฉลาดทางการตรวจสอบภายในหลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

RMUTT Global Business and Economics Review, 13(1), 27-42.

อาภากร นาหนองขาม และเนตรดาว ชัยเขต. (2565). ผลกระทบของการรับรู้สมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อการรับรู้ คุณภาพรายงานของผู้สอบบัญชีของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วารสารการ

จัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2), 97-113.

Ali, M., Abdullah, S., & Saad, G. (2022). The Effect of Activating Artificial Intelligence techniques on Enhancing Internal Auditing Activities "Field Study". Alexandria Journal of Accounting Research, 6(3), 1-40.

Anderson, W. (1988). “Likert Scales”, Education Research Methodology and Measurement : An International Handbook. John, D.Keeves, eds, Victoria : Pergamon.

Aytan, B., & Dimitrios, M. (2020). The Effects of Digitalization on Auditing : A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession. Publication No. INF20-040. Stockholm, Sweden : Department of Informatics , School of Economics and Management Lund University.

Barr-Pulliam, D., Liburd, H., & Sanderson, K. (2022). The Effects of the Internal Control Opinion and Use of Audit Data Analytics on Perceptions of Audit Quality, Assurance, and Auditor Negligence. Auditing : A Journal of Practice & Theory, 41(1), 25-48.

Black, K. (2006). Business Statistics for Contemporary Decision Making. (4th ed.). New York : John Wiley & Sons.

Dai, J. (2017). Three essays on audit technology: audit 4.0, blockchain, and audit app.

New Brunswick, United States : Management Rutgers, The State University of New Jersey.

Dai, J., & Vasarhelyi, A. M. (2016). Imagineering Audit 4.0. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13(1), 1-15.

Eulerich, M., Masli, A., Pickerd, J., & Wood, D. (2020). The Impact of Audit Technology on Audit

Outcomes: Technology-Based Audit Techniques’ Impact on Internal Auditing. Contemporary Accounting Research, 40(2), 981-1012.

Field, A. (2000). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. New York : Sage Publication.

Hair, J., Black, W., & Erson, R.(2006). Multivariate data analysis. New Jersey : Pearson.

Manson, S., Mccartney, S., & Sherer, M. (2007). Current Issues in Auditing. Edition3. London : SAGE Publications Ltd.

Oweis, K. (2022). Automation of audit processes, and what to expect in the Future. Journal of

Management Information and Decision Sciences, 25(4), 1-9.

The Association of Chartered Certified Accountants. (2019). Audit and technology. Glasgow The Association of Chartered Certified Accountants publisher.

Vasarhelyi, M., & Lin, W. (1985). EDP auditing instruction using an interactive generalized audit software. Journal of Accounting Education, 3(2), 79-89.

Weins, S., Bastian, A., & Tawe, W. (2016). Rethinking The Future of Auditing: How an Integrated Continuous Auditing Approach Can Leverage the Full Potential of Continuous Auditing. EconStor Preprints 146401, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics.

Downloads

Published

30-03-2024

How to Cite

Eiamphunga, N., Wangcharoendate, S., & Sriwichien, T. (2024). The Relationship between Audit Technology Intelligence and Excellent Audit Report of Certified Public Accountants in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 16(1), 154–168. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/263461

Issue

Section

Research Articles