The Effect of Digital Accountant Competence on Service Quality of Certified Thai Accounting Practices’ Accountant

Authors

  • Nuttavong Poonpool Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Pakamat Butsalee Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University
  • Ingorn Nachailit Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Preeyanat Mirattanaphrai Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

Keywords:

digital accountant competence, accounting technology round knowledge, e-tax application skill, service quality

Abstract

This research aims to test the relationship and impact of digital accountant competence on service quality of certified Thai accounting practices’ accountant. This research was found that by collecting information from 96 certified Thai accounting practices’ accountant. Statistics used to analyze data include least square regression analysis. The results showed that overall digital accountant competence correlates and positive impacts on service quality on statistically significantly (p<0.01).
Digital accountant competence’s accounting technology round knowledge and e-Tax application skill had a positive impact on service quality on statistically significant (p<0.05). The benefit of the research is quality accounting firms and interested agencies can focus on providing knowledge about accounting technology and skills in using electronic tax systems to the quality of services of quality accounting firms. To upgrade to the certification of a quality accounting firm or digital accounting firm from the department of business development in the future.

References

Aaker, J. L., Benet-Martinez, V., & Garolera, J. (2001). Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs. Journal of Personality & Social Psychology, 81(3), 492-508.

Hair J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis. (6th ed.). Upper Saddle River, New Jersey : Prenitce-Hall.

กุลฑีรา จันทนา อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ ธีรดา บุญพามี และรัฐิยา ส่งสุข. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลจากพลวัตเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงินของบุคลากรในสำนักงานบัญชีคุณภาพ เขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(10), 355-370.

กุสุมา ดําพิทักษ์ และนิตยา บุญทวี. (2563). ผลกระทบของระบบบัญชีดิจิทัลต่อนักบัญชีในองค์กรธุรกิจ. RMUTT Global Business and Economics Review, 15(2), 59-71.

จารุพร พฤกธารา รัชนีภรณ์ คณะพูล และกาญจนา ผลาผล. (2565). สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีจังหวัดระยอง. วารสารวิชาการการจัดการภาครัฐและเอกชน, 4(3), 149-167.

ณัฐวงศ์ พูนพล. (2562). ผลกระทบของการบริหารข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจส่งออกของประเทศไทย. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 14(2), 50-65.

ณัฐวงศ์ พูนพล. (2562). ผลกระทบของประสิทธิผลทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความมั่งคั่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 13(3), 20-31.

ธัญกานต์ คชฤทธิ์ และกุสุมา ดําพิทักษ์. (2563). การยอมรับระบบคลาวด์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศการบัญชีภาคธุรกิจ สำหรับผู้ทำบัญชี. วารสารศิลปการจัดการ, 4(1), 13-22.

นิรมล คชแก้ว และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์. (2565). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดทำงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ , 9(7), 245-258.

เนตรนภา รักษายศ และวิชิต อู่อ้น. (2562). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีและประสิทธิภาพองค์กร:กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 6(1) 71-94.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปิยพงศ์ ประไพศร และกาญจนา นันทพันธ์. (2563). แนวทางการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล*. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(12), 421-435.

ไมตรี เธียรวรรณ จุลสุชดา ศิริสม และพงศธร ตันตระบัณฑิตย์. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการวางระบบบัญชีที่ดีกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 12(2), 161-173.

เยาวนุช รักสงฆ์. (2562). ผลกระทบของประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 11(2), 200-213.

วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ และเวทยา ใฝ่ใจดี. (2563). การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลัขององค์กรภาครัฐเพื่อยกระดับ ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย. วารสารการจัดการสมัยใหม, 18(1), 15-22.

วินัย ปณิธานรักษ์ชัย และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. (2563). อิทธิพลของทักษะด้านภาษีอากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 7(2), 121-131.

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2563). หลักการสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางกาเรงิน ค.ศ. 2018. วารสารสภาวิชาชีพบัญชี, 2(6), 53-75.

สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ. (2565). สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี. ค้นจาก https://www.dbd.go.th

สรวิชญ์ แหนไส. (2563). ปัจจัยความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสำนักงานบัญชี. วารสารสุทธิปริทัศน์, 34(112), 126-139.

สหเทพ ค่ำสุริยา ปิยะ แก้วบัวดี และชุติกร ปรุงเกียรติ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 13(3), 76-87.

สุฏิกา รักประสูต. (2562). การวัดมูลค่า และการกำหนดราคาโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. สุทธิปริทัศน์, 33(106), 265-276.

สุทธิชัย ขันทอง และขจิต ณ กาฬสินธุ์. (2563). ผลกระทบของวิสัยทัศน์องค์กร สมรรถนะทางการบัญชีเทคโนโลยีทางการบัญชีและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่มีต่อการประยุกต์ใช้การบัญชีดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(1), 43-54.

สุรเดช เล็กแจ้ง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร. วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 4(1), 51-68.

อุเทน เลานำทา และฐิฎิกานต์ สุริยะสาร. (2563). ประสิทธิผลการควบคุมของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี : หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 13(1), 105-120.

Downloads

Published

30-03-2024

How to Cite

Poonpool, N., Butsalee, P. ., Nachailit, I. ., & Mirattanaphrai, P. . (2024). The Effect of Digital Accountant Competence on Service Quality of Certified Thai Accounting Practices’ Accountant. Journal of Accountancy and Management, 16(1), 105–117. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/260781

Issue

Section

Research Articles