The Relationship of Key Audit Matters in an Auditor’s Report and Earnings Quality of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand in the SET100 Index

  • กนกอร แก้วประภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • Kingkan Moonmuang Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • Malee Jaturat Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Keywords: Auditor’s Report, Key Audit Matter, Earnings Quality

Abstract

            Changes to the new auditor’s report format with the key audit matters (KAMs) continue to be questioned about the benefits of KAMs. Thus, this research aims to study the nature of KAMs disclosure in auditor’s report and the relationship between KAMs and earnings quality of listed firms in the Stock Exchange of Thailand in SET100 index during the years 2020, totally 85 firms. The results showed that KAMs related to revenue recognition is the most exposed and often exposed in the service industry. In addition, the results found that KAMs is positively associated with discretionary accruals as the proxy for explaining earnings quality. The findings implied that the disclosure of more KAMs in auditor’s reports can communicate lower earnings quality, especially KAMs related to revenue recognition and mergers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบบอกอะไร. วารสารวิชาชีพบัญชี, 15(1), 5-25.

จุรีรัตน์ บทเรศ, เอื้อบุญ เอกะสิงห์, และนฤนาถ ศราภัยวานิช. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 183-197.

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์. (2559). รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ใครได้ประโยชน์? ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2564, จาก https://www.efinancethai.com/MoneyStrategist/MoneyStrategistMain.asp

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558a). คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่. วารสารวิชาชีพบัญชี, 31(2), 26-44.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558b). การสื่อสารที่มากขึ้นจากรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่. วารสารวิชาชีพบัญชี, 30(2), 85-97.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2560). การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก. วารสารวิชาชีพบัญชี, 38(3), 5-21.

ณัชชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์. (2557). การวัดคุณภาพกำไรเพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 36(1), 1-18.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2564). SET Index หรือดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2564, จาก https://www.setinvestnow.com/th/stock/what-is-set-index.

ธันยกร จันทร์สาส์น. (2556). คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: นัยจากรายการคงค้างที่ควบคุมได้. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 12(2), 29-44.

เปรมารัช วิลาลัย, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู, และศิริเดช คำสุพรหม. (2563). การจัดการกำไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจ และการจัดการกำไรผ่านรายการคงค้าง กับความสามารถในการทำกำไรในอนาคต. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(3), 83-96.

ลิษา สวาทยานนท์. (2551). Positive accounting theory และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารวิชาชีพบัญชี, 11(4), 85-95.

ศศิประภา สมัครเขตการพล. (2562). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชี และการจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 33(4), 210-225.

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2560). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 38(2), 22-37.

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี.ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2564, จาก https://www.efinancethai.com/MoneyStrategist/MoneyStrategistMain.

สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ และ ปัญญา อิสระวรวาณิช. (2562). รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 43(4), 24-53.

อลิษา ประสบผล และการุณ สุขสองห้อง. (2562). การบริหารกำไรแบบเชิงฉกฉวยโอกาส หรือเชิงผลประโยชน์ กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 9(2), 247- 259.

เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และ วีระพงษ์ กิติวงค์. (2562). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ: สัญญาณเตือนของการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป. วารสารวิชาชีพบัญชี, 48(4), 52-72.

Bedard, J., Gonthier-Besacier, N., & Schatt, A. (2018). Consequences of expanded audit reports: Evidence from the justification of assessments in France. A Journal of Practice and Theory, 38(3), 23-45.

Czerney, K., Schmidt, J. J. & Thompson, A. M. (2019). Do investor respond to explanatory language included in unqualified audit reports? Contemporary Accounting Research, 36(1), 198-229.

Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. Accounting Review, 70(1), 193-225.

Ernst & Young Globle Limited (EY). (2016). The new auditor’s report: How the biggest revolution in auditing will affect you. Retrieved January 1, 2021, from http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-eye-november-2016.

Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. New Jersey : Pearson Prentice Hall.

Jensen, M. C., & Mecking, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure. Journal of Financial Economics, (3), 73-109.

Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigation. Journal of Accounting Research, 29(2), 193-228.

Kitiwong, W. & Sarapaivanich, N. (2020). Consequences of the implementation of expanded audit reports with key audit matters (KAMs) on audit quality. Managerial Auditing Journal, 35(8), 1095-1119.

Klueber, J., Gold, A., & Pott, C. (2018). Do key audit matters impact financial reporting behavior? Working Paper. DOI: dx.doi.org/10.2139/ssrn.3210475

KPMG International Cooperative (KPMG). (2016). Beyond auditor’s report. Retrieved January 1, 2021, from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Beyond-Auditor-Report-Jan2016-Thai.

Reid, L.C., Carcello, J.V., Li, C., & Neal, T.L. (2017). Impact of auditor and audit committee report changes on audit quality and costs: Evidence from the United Kingdom. Working Paper, DOI:10.2139/ssrn.2647507.

Wei, Y., Fargher, N., & Carson, E. (2017). Benefits and costs of the enhanced auditor’s report: Early evidence from Australia. Working paper. DOI:10.1111/1911-3846.12091

Published
2021-09-30
How to Cite
แก้วประภาก., Moonmuang, K., & Jaturat, M. (2021). The Relationship of Key Audit Matters in an Auditor’s Report and Earnings Quality of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand in the SET100 Index. ournal of ccountancy and anagement, 13(3), 137-153. etrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/250364
Section
Research Articles