The Relationships between Modern Brand Management and Marketing Success of Cosmetics Businesses in Thailand

Authors

  • Saowalak Chaiyadam Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Nuanlaong Attharangsun Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Komkrit Wongkhae

Keywords:

Modern Brand Management, MARKETING SUCCESS, Cosmetics Businesses in Thailand

Abstract

The purpose of this study was to verify the relationships between modern brand management and marketing success of cosmetics businesses in Thailand. The questionnaires were used as the tool for collecting data from 152 marketing executive of cosmetic businesses. The statistics used in the data analysis were, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The result of the research showed that modern brand management, Brand Personality, Brand Identity, and Brand Communication had positive relationships with and effect on marketing success. Therefore; marketing executives of cosmetics businesses should focus on and support about modern brand management, so it has to know the way for development and brand management under the changing of the environment in order to which will result in future marketing success.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562). บริการด้านงานทะเบียนธุรกิจ. ค้นเมื่อ 27 เมษายน 2562, จาก http://www.moc.go.th.

กวิน มุสิกา กฤช จรินโท สามารถ ดีพิจารณ์ และภูริศ ศรสรุทร์. (2556). ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อทัศนคติในตราสินค้าของเครื่องสำอางไทยในสปป. ลาว. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 8(2), 107–116.

เกียรติสุดา ศรีสุข. (2552). ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์คลองช่าง.

จรุมาศ พลทองสถิตย์. (2560). ผลกระทบของการจัดการตราสินค้าที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ญาณิน ขมะณะรงค์ และช่อ วายุภักตร์. (2557). การบริหารตราสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2(1), 71-78.

ฐานเศรษฐกิจ. (2561). ธุรกิจบิวตี้ ปี 62 เทรนด์ "ธรรมชาติ". ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.thansettakij.com/content/341246.

ณฐมน บัวพรมมี ก่อพงษ์ พลโยราช และสถิร ทัศนวัฒน์. (2561). ตำแหน่งทางการตลาดของตราสินค้าน้ำอัดลมในการรับรู้ของผู้บริโภค: การวิจัยเชิงสืบเสาะ. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี, 1(2), 65-73.

ณภัทร จันทะกล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศกับความสำเร็จทางการตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ตระหนักจิต ยุตยรรยง. (2560). การสื่อสารการตลาดและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างตราสินค้าแฟชั่นสัญชาติไทย. วารสารนิเทศศาสตร์, 35(3), 38-49.

ธีรพันธ์ โล่ทองคำ. (2553). เรื่องของแบรนด์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นันทัช จิระวุฒินันท์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ตราสินค้ากับผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 9(1), 146-155.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร. (2547). การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : แพคอินเตอร์กรุ๊ป.

ปราณี เอี่ยมละออภักดี. (2559). องค์ประกอบสำคัญของการจัดการแบรนด์องค์กร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36(1), 209-221.

พรศิริ วิรุณพันธ์ ประทานพร จันทร์อินทร์ และปกรณ์ สัจจพงษ์. (2561). ศักยภาพการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์และความอยู่รอดของธุรกิจ:ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 13(1), 114-133.

ราม ปิยะเกตุ ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ และประสบโชค ประมงกิจ. (2555). โครงการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2562, จาก http://www.dbd.go.th.

รัตนสุดา แสงรัตนา. (2552). การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อเครื่องสำอางของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2562). ธุรกิจเครื่องสำอางเกิดง่ายดับยากจริงหรือ?. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://www.ksr.co.th/.

สุภัสสร อุ่นศิริ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับความสำเร็จทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อาภาภรณ์ ดรงค์เดชกุล. (2558). การเปรียบเทียบการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยระหว่างแบรนด์ใหญ่กับแบรนด์เล็ก. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อารีรัตน์ ปานศุภวัชร ประวีณ ปานศุภวัชร และญาดา สามารถ. (2563). ผลกระทบของการสื่อสารทางการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพันของลูกค้า และความภักดีในตราสินค้าที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเจนเนอเรชันวายในประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ, 9(1), 65-82.

Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing Research. 7thed. New York : John Wiley & Sons.

Black, K. (2006). Business Statistics for Contemporary decision making. 4thed. New York : John Wiley & Sons.

Blt Bankok. (2563). Thai Beauty Business Park the economy, Creating a Value of 1.68 Billion Baht. Retrieved 5 July 7, 2020 from https://www.bltbangkok.com/news/14633/.

Japutra, A., & Molinillo, S. (2019). Responsible and Active Brand Personality: on the Relationships with Brand Experience and Key Relationship Constructs. Journal of Business Research, 99(2019), 464-471.

Tsai, H. S. (2014). Understanding Online Safety Behaviors : A Protection Motivation Theory Perspective. Computers & Security, 1(40), 991-1000.

Published

18-08-2020

How to Cite

Chaiyadam เ. ., Attharangsun น. ., & Wongkhae ค. . (2020). The Relationships between Modern Brand Management and Marketing Success of Cosmetics Businesses in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 14(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/242066

Issue

Section

Research Articles