แนวคิดสะท้อนอัตลักษณ์ในผลงานศิลปะของคิมซูจา

ผู้แต่ง

  • สกาวรัตน์ ภูธนะกูล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

คิมซูจา, ศิลปินเกาหลี, ศิลปะเกาหลีร่วมสมัย

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาสะท้อนอัตลักษณ์ของคิมซูจาศิลปินหญิงชาวเกาหลี เพื่อศึกษาแนวความคิด และพัฒนาการผลงานศิลปะจัดวางของคิมซูจา โดยนำทฤษฎีศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเขตแดนในศิลปะจัดวาง (Installation Art) เข้ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ได้ทำการศึกษาผลงานศิลปะของคิมซูจาที่สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างค.ศ. 1993-2018 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลงานของคิมซูจามีความเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีอย่างโดดเด่น ได้แก่ ผลงาน วัตถุนิรนัย (Deductive Object) ค.ศ.1993 จากเย็บสู่เดิน (Sewing Into Walking - dedicated to the victims of Kwangju)ค.ศ.1995 เมืองบนทางขนย้าย (Cities on The Move) ค.ศ.1997 หญิงกระจก: แผ่นดินอันไกลโพ้น (A Mirror Woman: The Ground of Nowhere) ค.ศ.2003 จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 4 ชิ้นได้เป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกแสดงถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และตัวตน โดยผลงานในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของศิลปินเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ อันนำไปสู่การจำกัดความหรือการนิยามในผลงานศิลปะของคิมซู และแนวทางที่แสดงถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในสังคม ในกลุ่มนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของศิลปินที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ในฐานะศิลปินจึงใช้ศิลปะเป็นสื่อแสดงออกทางความคิดถึงสังคมในอุดมคติ โดยผลงานส่วนใหญ่ผูกโยงกับพื้นที่ ขอบเขต จึงทำให้มีผลงานในรูปแบบศิลปะจัดวางอย่างเฉพาะเจาะจงสถานที่ซึ่งเป็นการผสานความแตกต่างทั้งทางพื้นที่และวัฒนธรรมเข้ากับศิลปะq

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2021