แนวทางการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรียะสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเห็น

ผู้แต่ง

  • จิราพร พนมสวย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.สริตา เจือศรีกุล อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

กิจกรรมศิลปะ, ประสบการณ์สุนทรียะ, เด็กประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น

บทคัดย่อ

ประสบการณ์สุนทรียะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับรับรู้สุนทรียะวัตถุที่มากระตุ้นผ่านประสาทสัมผัส ถือเป็นประสบการณ์สำคัญต่อเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี หรือวัยประถมศึกษาเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ประสาทสัมผัสพัฒนาเต็มที่และสามารถรับรู้สิ่งที่มากระตุ้นได้เร็ว จึงควรส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะให้กับเด็กวัยประถมศึกษา โดยเฉพาะในเด็กประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น เนื่องจากประสบการณ์สุนทรียะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ของมนุษย์ ช่วยพัฒนาทางปัญญา อารมณ์ และสังคม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาความไวทางประสาทสัมผัส การสร้างประสบการณ์สุนทรียะผ่านกิจกรรมศิลปะเป็นวิธีที่เด็กที่บกพร่องทางการเห็นทั้งตาบอดสนิทและมองเห็นเลือนรางสามารถเข้าถึงได้ งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างประสบการณ์สุนทรียะสําหรับเด็กประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น โดยใช้วิธีการวิจัยเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แนวทางการออกแบบกิจกรรมศิลปะที่สร้างประสบการณ์สุนทรียะของเด็กที่บกพร่องทางการเห็น มีหลักการดังนี้ 1) ใช้ประสาทสัมผัสมากกว่า 1 ประสาทสัมผัส 2) ผสมผสานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการทำกิจกรรมศิลปะ 3) สร้างประสบการณ์ทางตรง 4) ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีพื้นผิว อุปกรณ์ไม่เกิน 10 ชิ้น 5) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น พูดคุยเกี่ยวกับงานศิลปะ และแสดงความรูสึกของตนเอง 6) เชื่อมโยงพื้นฐานและประสบการณ์เดิม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2021