การเยียวยาสภาวะทางจิตด้วยศิลปะบำบัด

ผู้แต่ง

  • สายอักษร รักคง คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำสำคัญ:

สภาวะทางจิต, โรคซึมเศร้า, ศิลปะบำบัด

บทคัดย่อ

             จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน วิถีชีวิตมนุษย์ย่อมมีโอกาสพบกับความเสี่ยง ความสูญเสีย ความสะเทือนใจที่ได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตที่ยากจะคาดเดา ก่อให้เกิดความเครียด ความกดดันต่อจิตใจ ทำให้พบว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยภาวะทางจิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์นั้นก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิต  ก่อให้เกิดสภาวะอาการป่วยทางจิตด้วยภาวะโรคซึมเศร้า  โดยในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลงานศิลปกรรมที่นำเสนอรูปแบบการใช้ศิลปะบำบัดจาก ศิลปินหญิง 3 ท่าน คือ ยะโยะอิ  คุสะมะ, เมตตา  สุวรรณศรและ วัชราพร  อยู่ดี   ด้วยวิธีการผ่อนคลายและปลดปล่อยออกไปในลักษณะผลงานสร้างสรรค์  และแสดงออกมาในเชิงศิลปะรูปแบบต่างๆ  เช่น  การวาด  การปั้น  ปะ ติด  ถักทอเส้นใย  เป็นต้น  โดยผลการศึกษาพบว่า  การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการดังกล่าว  ช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ได้ดีในบุคคลที่มีสภาวะอาการทางจิต  ช่วยให้บุคคลรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆ  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น  เสริมสร้างสมาธิ  ลดความตึงเครียด  และเป็นอีกหนทางในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายในชีวิตได้ดีที่สุดอีกแนวทางหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020