ผลงานของกลุ่ม “ Manifest.AR ” ในงานเวนิส เบียนนาเล่ 2011

ผู้แต่ง

  • นพดล เหมืองจา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

โลกเสมือนผสานโลกจริง, แมนอิเฟ็ซท์ เออาร์, มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ศิลปินหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทำงานศิลปะ สำหรับกลุ่มศิลปินนานาชาติ Manifest.AR ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 8 คน ได้แก่ ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel) มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek) ซานเดอร์ วีนฮ็อฟ (Sander Veenhof ) วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer) ลิลลี่ แอนด์ หงเหล่ย (Lily and Honglei) จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman) นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa) และ จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater) ได้นำระบบโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) เป็นระบบการนำเสนอภาพเสมือนบนพื้นที่จริงผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน มาใช้สร้างผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ปี ค.ศ. 2011 โดยผลงานแต่ละชิ้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลงานของกลุ่ม Manifest.AR ทั้ง 8 คนด้วยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานภายในกลุ่ม เพื่อให้เห็นถึงแนวคิดของผลงานกับสถานที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากการศึกษาพบว่า การแสดงผลงานศิลปะผ่านระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงมีการนำเสนอในรูปแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ มีความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งเสียง และภาพที่มีการเคลื่อนไหวเข้ามาผสมผสานกับสถานที่จริง ซึ่งเป็นในลักษณะที่ทับซ้อนกัน การสื่อความหมายของผลงานมีความหลากหลายที่อิงกับภูมิประเทศและสถานที่นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ศิลปินกลุ่มนี้มีแนวคิดเชิงต่อต้านการแสดงผลงานศิลปะที่ไม่อิงกับระบบกลางของงานเวนิสเบียนนาเล่ คือ การสร้างศาลา (pavilion) ทำให้ศาลาของกลุ่มศิลปินนี้มีลักษณะล่องหน เป็นการสร้างพื้นที่แสดงงานศิลปะของตนเอง ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่นั้นโดยตรง แต่เป็นการแทรกแซงผ่านระบบโลกเสมือนที่ไม่สามารถมองเห็นโดยตาเปล่าได้แทน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020