บทบาทของวัตถุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตกในศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย

ผู้แต่ง

  • สุชาดา สุภารักษเมธา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คำสำคัญ:

วัตถุสำเร็จรูป, วัสดุเก็บตก, มาร์แซล ดูชองป์, โจเซฟ บอยส์, เฟลิกซ์ กอนซาเลซ ตอร์เรส

บทคัดย่อ

ศิลปะสมัยใหม่โดยนิยามนั้นหมายถึงศิลปะที่มีความท้าทาย ต่อต้านขนบทางศิลปะแบบประเพณี ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาและรูปแบบหรือสื่อที่ใช้ ในแง่ของวัสดุที่ใช้ในการทำงานศิลปะ อาจกล่าวได้ว่ามาร์เซล ดูชองป์ เป็นผู้เปิดแง่มุมของการใช้วัตถุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตกในการสร้างสรรค์ การนำโถปัสสาวะชายมากลับทิศ 180 องศาจากนั้นเซนต์ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจริงของตนเองแล้วส่งเข้าร่วมแสดงนิทรรศการทำให้ด้านหนึ่งเกิดการตั้งคำถามมากมาย แต่ในอีกด้านหนึ่งทำให้เปิดโลกของการเลือกใช้วัตถุและวัสดุในการทำงานศิลปะอย่างไม่มีขีดจำกัด บทความนี้มุ่งศึกษาการใช้วัตถุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตกในการทำงานศิลปะตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยใช้วิธีศึกษาถึงความหมายของการใช้วัตถุและวัสดุดังกล่าวประกอบกับการพิจารณาบริบททางสังคมวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าการใช้วัตถุและวัสดุดังกล่าวมีแง่มุมของการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสังคมภายนอกและเนื้อหากับรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่มาจนร่วมสมัยเองด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020