แนวคิดใหม่ในการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ผู้แต่ง

  • ชลนิศา ชุติมาสนทิศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ชุดกิจกรรมศิลปะ, จิตสำนึก, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ศิลปศึกษาในโรงเรียน, สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน

บทคัดย่อ

          แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นแนวคิดที่ใช้ศิลปะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแนวความคิดพื้นฐานสำหรับการเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนเข้ากับธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วแนวคิดดังกล่าวยังเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการประเมินบุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคนได้ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนใจกว้างและอ่อนโยน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่คนรอบข้างได้ เพื่อช่วยส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถทำได้ด้วยการมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดทักษะด้านศิลปะ สุนทรียะ ประกอบกับความคิด ค่านิยม หรือพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อการเติบโตขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020