แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่บทความในระบบวารสารศิลป์ พีระศรีออนไลน์

31-10-2020

1. การเผยแพร่บทความในระบบวารสารศิลป์ พีระศรีออนไลน์ ปี พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

2. ปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงรายการอ้างอิงทุกรายการท้ายบทความ โดยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นเอกสารภาษาไทยต้องแปลความหมายของชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ทับศัพท์แบบถอดอักษร (คู่มือการอ้างอิงแบบนามปี)