09-03-2020

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารได้กำหนดการประเมินคุณภาพ วารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ปี พ.ศ. 2563-2567  ซึ่งผลการประเมินจากทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) วารสารศิลป์ พีระศรี (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2  (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

ที่มาของข้อมูล : https://tci-thailand.org/?p=3796&fbclid=IwAR3AqZLd4-RPSr8qrtDVGWBbO94XDEdzA_KkscXIxci4NBItGPwsAK2R_Vg