ข่าวประชาสัมพันธ์

28-02-2020
1. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านทางระบบ Thai Journal Online (รับตลอดปี)       2. ปี พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง เป็นการอ้างอิงแบบนามปี