ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

Main Article Content

ธนภัทร เทพสถิตย์
วรกาญจน์ สุขสดเขียว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
2) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของครู และ 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพชีวิตการทำงานของครู รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 28 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท โดยจำแนกตามสหวิทยาเขต ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า


1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด


2. คุณภาพชีวิตการทำงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด


3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา, และประเสริฐ อินทร์รักษ์. (2560). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8. วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(2), 183–193.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2560). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.

ธนพร มากระจัน. (2558). ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัชรินทร์ จันทโร และ มัทนา วังถนอมศักดิ์. (2562). ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 6(2), 86-94.

สราวุธ แช่มช้อย. (2563). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11(2), 48-61.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561. สืบค้นจาก http://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/1651

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2563) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565. สืบค้นจาก https://obeclaw.obec.go.th/archives/1118

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. (2563ก). รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. สืบค้นจาก http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/ONET62.pdf

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. (2563ข). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (พ.ศ.2563-2565). สืบค้นจาก https://mathayomspb.go.th/plan3y/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี. (2564ก). แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565). สืบค้นจาก http://t.ly/7WRC

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี. (2564ข). การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 พ.ศ. 2564. สืบค้นจาก https://www.moesuphan.in.th/2021/16-3-64/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี. (2564ค). รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก https://www.moesuphan.in.th/2021/ita2564-24-2/

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3. (2564). รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3. สืบค้นจาก http://t.ly/YRjK

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

อริสา มงคลไพบูลย์สุข. (2560). คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

อันธิกา บุญเลิศ. (2562). ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 4(3), 441-454.

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2562) การวิจัยทางการศึกษา: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ahmed, H. K. (2018). Quality of Work Life and Its Impact on Developing the Managerial Skills in Governmental Organizations. International Journal of Management and Applied Science, 4(7), 6-10.

Best, J. W. (1970). Research in Education. New Jersey: Prentice Hall.

Cronbach, L. J. (1974). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row.

Greenberg, J. & Baron R. A. (2000). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Griffin, R. W. (2013). Management Principles and Practices. (11th ed.). Mason: South-Western Cengage Learning.

Katz, R. L. (1974). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 90–102. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/1974/09/skills-of-an-effective-administrator

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Likert, R. (1961). New Patterns of Management. Tokyo: McGraw – Hill Book Company.

Walton, R. E. (1973). Quality of working life: What is it. Sloan Management Review, 15(1), 11-21.