แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้แต่ง

  • รอมซี แตมาสา 0950405959
  • อัปสร อีซอ
  • อัสฮาร์ และแม็ง

คำสำคัญ:

งานสื่อสารอัตลักษณ์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บทคัดย่อ

การศึกษามุ่งเพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบงานสื่อสารอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเก็บข้อมูลจากภาคีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบงานสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ใช้เทคนิคการ์ดเพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบและใช้การโหวตเลือกแบบที่เหมาะสมและสื่อถึงความเป็น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มากที่สุด

ผลการศึกษาความคิดเห็นประเด็น“นึกถึง วจก. มรย.นึกถึงอะไร”ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เลือก เรือสำเภา รองลงคือ คำว่า Smart ทั้งนี้ จากการขยายความ คำว่า เรือสำเภา เป็นการเสริมส่งการงาน การค้าให้เจริญรุ่งเรือง ชื่อเสียงเกียรติยศเกรียงไกร เป็นตัวแทนของความสำเร็จ สอดคล้องความเป็นคณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้ ผู้ใดได้เข้ามาสู่องค์กรแห่งนี้แล้ว จะเป็นปราชญ์ผู้ที่มีความรู้ รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ปัญหา เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จ ด้วยศาสตร์บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สามารถนำพาสังคมได้ ดั่งปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ ที่ว่า“เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนา” สอดคล้องกับแนวคิดในสร้างอาคารเรียนที่มีต้นแบบพื้นฐานจากเรือสำเภา ในด้านการออกแบบองค์ประกอบนั้น ตัวอักษรอ่านง่าย ใช้อักษรย่อ FMS ที่ตั้งเด่นสง่า แสดงความแตกต่าง มีลูกศรชี้ขึ้นบน ในด้านสี ใช้สีม่วง และ สีขาว เป็นองค์ประกอบ

References

จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น. (3 กรกฎาคม 2563). 10 ความหมายของสี แต่ละสี ต่อความรู้สึกในการออกแบบ [Online]. สืบค้นจากhttps://jprint.co.th/color-meaning
คณะวิทยาการจัดการ. แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน. กรุงเทพฯ : วี. พริ้นท์ (1991) จำกัด.
Gregg Berryman. (2545). ออกแบบกราฟิก. กรุงเทพฯ: อีแอนด์ไอคิว.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24