อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุคสื่อใหม่ในอาเซียน: ก้าวย่างใหม่สู่โลกออนไลน์และภูมิภาคอุษาคเนย์

Main Article Content

กุลฤดี นุ่มทอง
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

Abstract

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปลายปี 2558 สร้างความตื่นตัวอย่างกว้างขวางในหลายวงการ รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งเดิมไม่เป็นที่สนใจ ขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทั้งในแง่เชิงวิชาการและงานวิชาชีพ กระนั้นก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดโอกาสและความท้าทายในมิติใหม่ๆ ภาพยนตร์ไทยบางเรื่องกลายเป็นที่สนใจและชื่นชอบในหมู่ผู้ชมต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนหรืออุษาคเนย์ ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อใหม่ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ช่วยทำให้การเข้าถึงและการแพร่กระจายเป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หากมองจากมุมสร้างสรรค์ แรงผลักดันที่จะนำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยออกไปสร้างรายได้และทำชื่อเสียงให้ประเทศ ย่อมเป็นไปได้ไม่ยากในยุคสังคมสารสนเทศนี้

 

The road to ASEAN Economic Community or AEC by the end of 2015 has brought about nation-wide interests in many circles, including the film industry that has long been ignored and received little key assistance both academically and professionally. Nevertheless, the changes of political, economic and social factors have resulted in new opportunity and challenging perspective. Some Thai films became appealing and popular among foreign audiences, especially in Southeast Asian region or ASEAN. At the same time, the advancement in technology and new media, online media enable the easier and more convenient access and diffusion. Seen from this creative viewpoint, the push for Thai film industry to make national incomes and fame could be possible in this information age. 

Article Details

Section
บทความวิชาการ