อินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา

Main Article Content

ภานนท์ คุ้มสุภา

Abstract

อินโฟกราฟิก (Infographic) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของตราสินค้ากับผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารตามแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) เนื่องจากอินโฟกราฟิกมีคุณสมบัติสำคัญคือ เป็นสื่อที่ผสมผสานภาพที่มีสุนทรียะกับเนื้อหาซึ่งถูกจัดการเพื่อความเข้าใจที่สะดวก รวดเร็ว และมีประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ได้ง่ายผ่านสื่อสังคม (Social media) หน้าที่สำคัญของอินโฟกราฟิกควรยึดแนวทาง 3 ประการคือ นำเสนอเนื้อหาที่สามารถพัฒนาความใกล้ชิด สร้างประสบการณ์ด้านอารมณ์ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้บริโภค  โดยเนื้อหาที่นำเสนอควรเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมกับบริษัท คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลด ข้อมูลด้านการซื้อขาย ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพิเศษ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ข้อมูลด้านการบริการ และข้อมูลกิจกรรมทางการตลาด

 

Infographic is used as a tool to communicate between brand and consumers, its goal is to response to the demand for information according to a notion of content marketing. Infographic’s key characteristic is a media which mixed between aesthetic images and arranged content for clear understandings, useful and consumers can provide infographic through social media easily. The primary duties of infographic are to present content which develop Intimacy, Managing Emotional Engagement and Encouraging Value Co-creation with consumers. Content in infographic should be accordance with consumer demand in using social media with a company, namely, discount information, purchase information, information for decision, general information, exclusive information, new product information, service information and event information.

Article Details

Section
บทความวิชาการ