การสื่อสารเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ในนิตยสาร Creative Thailand

Main Article Content

โกษม โกยทอง

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงนัยยะการตีความของคำว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries)”  ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand  ผ่านการนำเสนอเนื้อหาในคอลัมน์ “Cover Story” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 จำนวน 48 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries) ที่ถูกนำเสนอมากที่สุดในนิตยสาร Creative Thailand ได้แก่  อันดับที่1 คือ การให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานและกล่าวโดยรวม ให้ข้อมูลแนะนำประเด็นต่างๆ ในวงการ  อันดับที่ 2 คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ งานออกแบบ (Design) และอันดับที่ 3 คือ เรื่อง แฟชั่น  (Fashion) ที่น่าสังเกต คือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบและประเด็นทางสังคม จะถูกนำเสนอมากขึ้นในปีที่ 2 จนถึงปีที่ 4 ทั้งนี้โดยมีรูปแบบการนำเสนอหลักๆ คือการนำประเด็นที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกเบื้องลึกของมนุษย์ปักเจกชน ประเด็นทางสังคม มานำเสนอด้วยวิธีการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ ผ่านการนำเสนอมุมมองในแง่บวกด้วยวิธีการยกตัวอย่างกรณีศีกษาที่ประสบความสำเร็จจากทั้งในและต่างประเทศ โดยวิวัฒนาการของนิตยสารในช่วงปีที่ 1 จะมีเนื้อหาแนะนำประเด็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

This study examined how "Creative Industries" was created by “Cover Story” column in 48 issues of Creative Thailand Magazine.  The results showed that the most frequent topic was “basic information about the fields”, followed by “design content”, and “fashion”. In the first year of publication, the cover story heavily provided basic knowledge about “creative industries”. However, issues published in year 2nd and 3nd noticeably focused on   “design” and “social issues”. The major pattern demonstrated in the magazines during this period was deep cognitive of individual. Moreover, the social issues were represented by showing successful national and international case studies that give knowledge and inspiration to generate creative thinking in production of goods and services.

Article Details

Section
บทความวิชาการ